Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Y da, y drwg, a’r anhysbys: seicoleg y cyfryngau cymdeithasol

Postiwyd ar: Tachwedd 1, 2023
gan
Person sat with laptop and scattered social media messages overlayed onto the image

Mae llawer wedi’i ddweud am effaith y cyfryngau cymdeithasol ar yr ymennydd dynol – ac mae’r rhan fwyaf ohono ymhell o fod yn galonogol.

Mae defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol yn cael y bai am danio dibyniaeth ar y rhyngrwyd, gan achosi cyfraddau cynyddol o bryder ac iselder, a chreu diwylliant bas, lle mae obsesiwn cymdeithasol lle mae pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc – yn arbennig – yn chwilio am gadarnhad, dilysiad, derbyniad a boddhad ac yn cael y gwrthwyneb yn y diwedd. Nhw yw’r genhedlaeth gyntaf i gael eu magu mewn byd o ffonau clyfar, rhyngweithio cymdeithasol ar y rhyngrwyd, a diwylliant anochel o rannu cyson.

Ond, ai newyddion drwg yw’r cyfan? A beth ellir ei wneud i fynd i’r afael â’r effeithiau niweidiol sydd eisoes ar waith, neu eu lliniaru?

Y cyfryngau cymdeithasol a’n bywydau bob dydd

Er mwyn deall yn llawn yr effaith y mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn ei chael ar ein meddwl unigol a chyfunol – boed yn gadarnhaol, negyddol neu niwtral – mae angen i ni egluro cyd-destun a graddfa eu defnydd.

Beth bynnag y cânt eu defnyddio ar ei gyfer – rhannu delweddau ar Instagram, riliau ar TikTok, WhatsApp a Snapchat ar gyfer negeseuon, LinkedIn ar gyfer rhwydweithio, YouTube ar gyfer ffrydio, ac yn y blaen – mae rhwydweithiau cymdeithasol yn gynhyrchiol ym mywyd beunyddiol.

Mae ystadegau diweddaraf yn amcangyfrif y bydd y rhai sy’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn codi i 4.89 biliwn eleni, cynnydd o 79.1% dros y pum mlynedd diwethaf yn unig. Mae mwy na naw o bob 10 ohonom yn defnyddio ein dyfeisiau i gael mynediad i wefannau’r cyfryngau cymdeithasol, gan ddangos yn glir raddfa eu poblogrwydd. Felly, beth mae hyn i gyd yn ei olygu i’n hymennydd – o rychwantau sylw i les?

Beth yw manteision y cyfryngau cymdeithasol?

Mae llawer o bethau cadarnhaol yn dod gyda defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol. Ni fu erioed mor gyflym a hawdd i gynnal cysylltiadau cymdeithasol â phobl o bob rhan o’r byd. Gall y rhai sy’n eu defnyddio ddod o hyd i gymunedau o’r un anian, rhannu hobïau ac archwilio diddordebau a hunaniaethau. Mae wedi profi’n achubiaeth gymdeithasol arbennig i bobl na allant fel arall gwrdd ag eraill, er enghraifft y rhai sy’n wynebu cael eu gwahardd ar unrhyw sail neu sy’n gaeth i’r tŷ oherwydd anabledd neu salwch cronig. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn ein galluogi i rannu gwybodaeth ac arbenigedd, gan wneud addysg a chyfoeth o adnoddau yn hygyrch i bawb. Mae llawer o lwyfannau yn fwrlwm o drafodaeth, creadigrwydd ac arloesedd, yn ogystal â darparu ffyrdd i unigolion a busnesau dyfu eu platfformau ar-lein mewn ffyrdd newydd a diddorol.

Rôl seicoleg mewn cynllun a datblygiad y cyfryngau cymdeithasol

Rydym ni i gyd wedi teimlo’r hwb bach hwnnw o dopamin a deimlir wrth i rywun hoffi neges neu lun, hysbysiad neu sylw. Wel, nid damwain yw hynny – a dweud y gwir, mae’n hollol i’r gwrthwyneb.

Mae mathau o dechnoleg yn Silicon Valley yn ymwybodol iawn o’r rôl y mae seicoleg yn ei chwarae mewn profiad defnyddiwr (UX) a dylunio rhyngwyneb defnyddiwr (UI), gan ei ddefnyddio o’u plaid i sicrhau bod platfform y cyfryngau cymdeithasol mor gaethiwus â phosibl. Paletau lliw, dyluniad eicon, synau hysbysiadau – mae pob elfen o blatfform wedi’i chynllunio i swyno a chadw ein sylw. Mae Tech CEOS a datblygwyr yn ymgynghori â seicolegwyr i sicrhau’r ymgysylltiad mwyaf posibl, gan ddibynnu ar eu gwybodaeth am sut mae ein hymennydd yn gweithredu i ecsbloetio a thrin ein hymddygiad.

Nid yw’r sail seicolegol hon o reidrwydd yn negyddol; wedi’r cyfan, nid yw llawer o’r rhai sy’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn cael trafferth gyda ffiniau ac effeithiau andwyol. Fodd bynnag, mae ymchwil yn awgrymu bod y cyfryngau cymdeithasol, ar y gorau, yn effeithio ac yn lleihau rhychwantau sylw ac yn cyfrannu at gyfraddau cynyddol o fod yn gaeth i’r cyfryngau cymdeithasol, ar y gwaethaf, mae’n achosi problemau iechyd meddwl eang gyda chanlyniadau hynod niweidiol.

Y cyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl

Dywedir yn gyffredin nad yw datblygwyr apiau ac arweinwyr cwmnïau’r cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg yn gadael i’w plant eu hunain ddefnyddio’r apiau, neu mewn rhai achosion, gael ffonau clyfar. Y rheswm honedig? Oherwydd dim ond nhw sy’n deall yn llawn yr effeithiau y gallant eu cael ar feddyliau ac ymddygiad pobl ifanc.

Mae Jean Twenge, Athro Seicoleg ym Mhrifysgol Talaith San Diego, yn astudio effeithiau’r cyfryngau cymdeithasol ar les pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc. Dywed fod y rhai sy’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn drwm (dros bum awr y dydd) ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn isel eu hysbryd na’r rhai nad ydynt yn ei ddefnyddio a bod Instagram wedi’i gysylltu â materion yn ymwneud â delwedd y corff (yn enwedig ar gyfer merched oedran ysgol uwchradd).

Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi’i nodi fel un o ragfynegwyr allweddol iechyd meddwl gwael ymhlith pobl ifanc. Mae ei effeithiau negyddol eraill ar iechyd meddwl yn cael eu hadrodd yn eang, ac maent yn cynnwys:

 • teimladau o unigedd, pryder a symptomau o iselder
 • boddhad bywyd gwael
 • FOMO (ofn colli allan) os nad yw’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â’r cysyniad ffug bod pawb yn hapusach, yn fwy poblogaidd ac yn fwy llwyddiannus – yn bennaf o edrych ar ‘rîl uchafbwynt’ negeseuon/lluniau wedi’u curadu.
 • niwed i berthnasoedd cymdeithasol go iawn, wyneb yn wyneb
 • cynnydd mewn achosion o lefel isel o hunan-barch sy’n gysylltiedig â hunan-gyflwyniad cymdeithasol ar-lein
 • problemau cysgu ac anallu i ‘ymddieithrio’
 • diwylliant hun-lun sy’n cynyddu ymwybyddiaeth o ymddangosiad corfforol, ‘diffygion’ hunan-ganfyddedig a chymariaethau ag eraill sydd wedi’i gysylltu â mwy o anhwylder dysmorffig yn y corff (BDD)
 • mwy o achosion o seibrfwlio.

Beth ellir ei wneud i fynd i’r afael ag effeithiau gwael y cyfryngau cymdeithasol? Mae Clinig Mayo yn awgrymu’r camau gweithredu canlynol i gynorthwyo pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol.

 • Gosod terfynau rhesymol. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn niweidiol pan fydd yn amharu ar weithgareddau rheolaidd, gwaith ysgol, amser bwyd a chwsg. Mae’n syniad da osgoi defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol cyn mynd i’r gwely a pheidio â chadw ffonau clyfar yn ystafelloedd gwely pobl ifanc yn eu harddegau yn y nos. Mae llawer yn galw ar y platfform eu hunain i godi’r isafswm oedran i gofrestru cyfrif o 13 i 16-18 oed.
 • Cytuno ar reolau sylfaenol. Yn ogystal â’r hyn sy’n ddiogel ac yn briodol i’w rannu neu beidio â’i rannu, mae annog oedolion ifanc i beidio â hel clecs, bwlio ac ymddygiad tebyg – a dweud wrthych chi os ydyn nhw’n derbyn unrhyw rai gan eraill – yn werthfawr.
 • Monitro cyfrifon. Mae gwirio a chyfryngu cyfrifon y cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, er enghraifft unwaith neu ddwywaith yr wythnos, yn ffordd ddefnyddiol o fod yn ymwybodol o unrhyw beth sy’n peri pryder.
 • Anogwch ryngweithio wyneb yn wyneb â ffrindiau. Mae seibiannau o’r cyfryngau cymdeithasol a chyfleoedd ar gyfer cyswllt bywyd go iawn nad yw’n digwydd trwy sgrin yn ddefnyddiol – ac yn arbennig o bwysig i’r rhai sy’n dueddol o ddioddef anhwylder pryder cymdeithasol.
 • Siaradwch am y cyfryngau cymdeithasol. Beth am gael trafodaethau agored ynghylch defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a digidol, arferion y cyfryngau cymdeithasol, a pha mor afrealistig, ffug neu niweidiol y gall cynnwys fod.

Mae siarad am deimladau ac iechyd meddwl, a cheisio cymorth meddygol proffesiynol gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol lle bo angen, yn fuddiol iawn i lawer sy’n cael trafferth gydag iechyd meddwl gwael.

Helpu eraill i gael cydbwysedd rhwng y defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol a lles seicolegol

Beth am i chi ddeall effeithiau’r cyfryngau cymdeithasol ar ein datblygiad a’n lles – ynghyd â gwybodaeth fanwl am ymddygiad dynol ehangach – gyda Rhaglen MSc Seicoleg  ar lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru.

P’un a ydych yn gweithio ym maes seicoleg neu’n awyddus i ddefnyddio mewnwelediadau seicolegol mewn amgylcheddau gwaith eraill, byddwn yn eich cynorthwyo i ennill y sgiliau a’r arbenigedd i fynd â’ch gyrfa i’r lefel nesaf. Byddwch yn astudio meysydd craidd a chyfoes o seicoleg, megis seicoleg glinigol, seicoleg fforensig, niwrowyddoniaeth a seicoleg addysg, yn ogystal ag asesiadau clinigol a seicometreg, technolegau sy’n dod i’r amlwg a dulliau ymchwil.