Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Group of people happy

Datganiad hygyrchedd ar gyfer Ysgol Reoli Gogledd Cymru – Astudio Ar-lein

Trosolwg

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Higher Ed Partners UK Ltd. ar ran Ysgol Reoli Gogledd Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech chi allu:

 • Newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • Chwyddo hyd at 300% heb i’r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • Llywiwch y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • Llywiwch y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • Gwrandewch ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Ni fydd rhai o’r elfennau’n ail-lenwi mewn un golofn pan fyddwch chi’n newid maint ffenestr y porwr
 • Ni allwch addasu uchder llinell na bylchau testun
 • Ni ellir llywio rhai o’n ffurflenni ar-lein yn llawn eto gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • Ni allwch hepgor y prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenydd sgrin

 

Beth i’w wneud os na allwch gyrchu rhannau o’r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordio sain neu braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi mewn 2 ddiwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi’n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n credu nad ydyn ni’n cwrdd â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: Ed Harland-Lang (Cyfarwyddwr Marchnata) yn Higher Ed. Partners UK Ltd. trwy e-bostio [email protected]

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni’n bersonol

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfnewid testun i bobl sy’n D / byddar, â nam ar eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd.

Mae gan ein swyddfeydd ddolenni sefydlu sain, neu os byddwch chi’n cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Darganfyddwch sut i cysylltu â ni ar waelod y dudalen hon.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Higher Ed Partners UK Ltd. ar ran Prifysgol Wrecsam Wrexham wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 safon AA, oherwydd y safon nad yw’n -gysylltiadau a restrir isod.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

 • Nid oes dewis testun arall gan rai delweddau, felly ni all pobl sy’n defnyddio darllenydd sgrin gael mynediad i’r wybodaeth. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1.1 (cynnwys heblaw testun).
  Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o ddelweddau yn cwrdd â safonau hygyrchedd
 • Nid yw’r ffurflen yn gwbl hygyrch o ran amlinelliad ffocws, labeli, trefn tab a rhyngweithio botwm. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1, 2.4.6, 2.4.7, 3.2.2, 3.3.2 a 4.1.2
  Rydym yn bwriadu gwneud y ffurflen yn hygyrch er mwyn gallu gwneud y cymhwysiad yn gyfan gwbl gyda bysellfwrdd a meddalwedd gynorthwyol
 • Nid yw cyferbyniad lliw yn cyrraedd y safonau gofynnol yn llawn. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.1 (Defnyddio Lliw) ac 1.4.3 (Isafswm Cyferbyniad)
  Rydym yn bwriadu mynd i’r afael â’r cynllun lliw i wella darllenadwyedd
 • Ni ellir chwyddo cynnwys ar ddyfeisiau symudol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.4 (Newid Maint Testun)
  Byddwn yn dileu’r cyfyngiad gwylio er mwyn caniatáu chwyddo.
 • Nid oes unrhyw ffordd i hepgor y cynnwys a ailadroddir ym mhennyn y dudalen (er enghraifft, opsiwn ‘skip to main content’). Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.1 (blociau ffordd osgoi)
 • Gall testun cyswllt fod yn amwys i ddarllenwyr sgrin. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.4 (Pwrpas Cyswllt)
  Ychwanegir mesurau hygyrchedd er mwyn gwneud y cynnwys yn fwy darllenadwy.

Baich anghymesur

 

Nid yw bob amser yn bosibl newid cyfeiriadedd y ddyfais o lorweddol i fertigol heb ei gwneud hi’n anoddach gweld y cynnwys. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.4 (cyfeiriadedd).

Nid yw’n bosibl i ddefnyddwyr newid maint testun heb i rywfaint o’r cynnwys orgyffwrdd. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.4 (newid maint y testun).

Offer a thrafodion rhyngweithiol

Mae’n anodd llywio rhai o’n ffurflenni rhyngweithiol gan ddefnyddio bysellfwrdd. Er enghraifft, oherwydd bod rhai rheolyddion ffurf ar goll tag ‘label’.

Mae ein ffurflenni yn cael eu hadeiladu a’u cynnal trwy feddalwedd trydydd parti a’u ‘croenio’ i edrych fel ein gwefan. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1 (gwybodaeth a pherthnasoedd).

Rydym wedi asesu cost trwsio’r problemau gyda llywio a chyrchu gwybodaeth, a chydag offer a thrafodion rhyngweithiol. Credwn y byddai gwneud hynny nawr yn faich baich anghymesur o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Byddwn yn gwneud asesiad arall yn ystod y cam datblygu nesaf.

Sut wnaethon ni brofi’r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 23/10/2019. Cynhaliwyd y prawf gan Higher Ed Partners UK Ltd.

Gwnaethom ddefnyddio meddalwedd gwiriwr hygyrchedd i wirio a oedd WCAG 2.0 yn cydymffurfio (SiteImprove Accessibility Checker, Microsoft Accessibility Insights).
Gwnaethom hefyd ddilysu’r marcio tudalen HTML yn erbyn Safonau W3C.

Fe wnaethon ni brofi:

 • Ein prif blatfform gwefan, ar gael yn https://online.wrexham.ac.uk
 • Ein microwefan cais, ar gael yn https://apply.online.wrexham.ac.uk
 • Ninja Forms – gwasanaethau yn seiliedig ar blatfform technegol gwahanol ond ‘croen’ i edrych fel ein gwefan

 

Beth rydyn ni’n ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn bwriadu mynd i’r afael â’r prif faterion hygyrchedd diffyg cydymffurfio a restrir uchod cyn gynted â phosibl.

 

Paratowyd y datganiad hwn ar 23/09/2019. Fe’i diweddarwyd ddiwethaf ar 24/09/2019.