Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Cwrs MSc mewn Cyfrifiadureg gyda Seiberddiogelwch cyfan gwbl ar-lein

Llwybr newydd i lwyddiant gyrfa gradd Meistr mewn cyfrifiadureg gyda seiberddiogelwch, sy'n canolbwyntio ar yrfa am £6,000

MSc Computer Science with Cyber Security
Gwnewch gais erbyn: 17 Mehefin 2024
I ddechrau ar: 24 Mehefin 2024
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. Gradd Meistr 100% ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Nid oes angen gradd i gael eich derbyn, bydd profiad gwaith yn cael ei ystyried
 4. Ennill cyflog wrth ddysgu
 5. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 6. Cefnogaeth academaidd lawn

Mae galw mawr am sgiliau seiberddiogelwch yn fyd-eang

Mae’r bwlch sgiliau yn y sector seiberddiogelwch yn enfawr ac yn tyfu trwy’r amser. Rhagwelodd astudiaeth gan Frost ac Allen gyda Booz Allen Hamilton erbyn 2022 y bydd yna brinder o 1.8 miliwn o weithwyr proffesiynol Seiberddiogelwch yn fyd-eang.

Y ffordd ddoethach o ennill MSc mewn seiberddiogelwch

Mae’r cwrs MSc mewn Cyfrifiadureg gyda Seiberddiogelwch Cyfan Gwbl Ar-lein wedi’i gynllunio i ddarparu ffordd newydd i weithwyr proffesiynol prysur ennill cymhwyster yn y maes proffidiol hwn sydd â galw mawr amdano. Mae’n gwrs gwbl hyblyg y gellir ei astudio unrhyw adeg, yn unrhyw le ac ar unrhyw ddyfais symudol neu fwrdd gwaith.

Wedi'i gynllunio ar gyfer unigolion uchelgeisiol o ystod o gefndiroedd

Mae’r radd Meistr wedi’i chynllunio ar gyfer unigolion uchelgeisiol sydd ddim o gefndir Cyfrifiadureg neu Seiberddiogelwch ac sydd eisiau paratoi ar gyfer gyrfa newydd yn y maes hwn, yn ogystal ag unigolion sy’n gweithio yn y sector ar hyn o bryd ac sy’n ceisio cyflymu eu gyrfa gyda chymhwyster o ansawdd uchel.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i ddatblygu’r gallu a’r sgiliau proffesiynol allweddol sydd eu hangen ar gyfrifiadurwr. Mae hefyd wedi’i gynllunio i ddatblygu dealltwriaeth gadarn o ddiogelwch cyfrifiaduron, seiberddiogelwch a diogelwch rhwydwaith.

Mae’n ymdrin ag elfennau sylfaenol seiberddiogelwch a chyfrifiadureg, gan gynnwys:

 • Datblygu Meddalwedd yn Ddiogel
 • Gwaith Fforensig Digidol
 • Hacio Moesegol
 • Dysgu Peiriant
 • Strwythurau Data ac Algorithmau
 • Peirianneg Systemau

Mae gan y rhaglen ffocws ‘byd go iawn’ ac mae’n cynnwys cymysgedd o waith theori rhyngweithiol yn ogystal ag addysgu ac ymarferion technegol ac ymarferol dwfn. Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys prosiect ymchwil gwerth 45 credyd, lle bydd myfyrwyr yn gweithio ar bwnc arbenigol gyda goruchwyliaeth berthnasol.

Arbenigwyr dysgu hyblyg

Mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio rhan amser, felly mae gennym arbenigedd sylweddol mewn astudio hyblyg. Mae’r cwrs MSc mewn Cyfrifiadureg gyda Seiberddiogelwch cyfan gwbl ar-lein hwn wedi’i gynllunio i fod yn hyblyg er mwyn eich galluogi i astudio ar eich cyflymder eich hun, ac ar eich telerau chi. Gyda chwe dyddiad dechrau bob blwyddyn, gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau. Mae yna opsiynau talu hyblyg a benthyciadau ôl-raddedig gan y llywodraeth i dalu am gost lawn y rhaglen, i’r rheiny sy’n gymwys.

Gradd Meistr mewn seiberddiogelwch, sy'n canolbwyntio ar yrfa ar gyfer y byd gwaith go iawn

Mae’r cwrs MSc mewn Cyfrifiadureg gyda Seiberddiogelwch hwn yn cael ei arwain gan ddiwydiant ac yn canolbwyntio ar yrfa, gan adlewyrchu diwylliant a gallu Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru fel rhan o Brifysgol Wrecsam. Mae ein perthynas ddofn â chyflogwyr mawr wedi bwydo i mewn i gynnwys y rhaglen ac wedi helpu i lunio cwrs Meistr sydd wedi’i adeiladu ar gyfer gwella gyrfa ar draws ystod eang o sectorau yn yr amgylchedd gwaith modern. Yr agwedd hon sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU o ran cyflogadwyedd myfyrwyr rhan amser.

Gofynion mynediad

 • Dylech fod wedi cwblhau neu ar fin cwblhau cwrs gradd israddedig gytras mewn Cyfrifiadureg gydag o leiaf gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth).
 • Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ymgeiswyr sydd ddim yn meddu ar y cymwysterau hyn yn seiliedig ar o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith perthnasol.
 • Os gwnaethoch ennill eich gradd israddedig y tu allan i’r DU, dylech wirio bod eich gradd yn gyfwerth â gradd 2:2.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:
  • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol heb unrhyw elfen yn is na 5.5
  • TOEFL gydag isafswm cyffredinol o 60
  • PTE Academic isafswm cyffredinol o 50
  • Cambridge (CAE & CPE) gyda sgôr gyffredinol o 169 ac isafswm sgôr o 162 mewn Gwrando, Darllen, Ysgrifennu a Siarad.
  • Cymhwyster gradd a addysgwyd trwy gyfrwng y Saesneg
  • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
  • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae cyrsiau MSc ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy, gan arbed amser ac arian. Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob sesiwn ddilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £6,000
Fesul modiwl 15 credyd £500

Modiwlau

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol megis Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd
 • Gostyngiad ffioedd o 10% i raddedigion o Brifysgol Wrecsam