Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Eich cwrs MBA 100% ar-lein

Ffordd well i gael MBA. MBA cwbl ar-lein o'r brifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfa

Business people watching a presentation on the whiteboard
Gwnewch gais erbyn: 17 Mehefin 2024
I ddechrau ar: 24 Mehefin 2024
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MBA 100% Ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

 

Enillwch eich cymhwyster MBA ar-lein gydag Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru. Fel rhan o Brifysgol Wrecsam, mae ein gradd Meistr unigryw mewn Gweinyddu Busnes wedi’i chynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol uchelgeisiol a brwdfrydig sydd eisiau symud eu gyrfa ymlaen yn gyflym gyda dealltwriaeth ddyfnach o sgiliau busnes ac arwain.

Ennill sgiliau allweddol a gwybodaeth

Mae’r cwricwlwm cynhwysfawr yn cwmpasu disgyblaethau busnes allweddol gan gynnwys marchnata, cyllid, strategaeth a rheoli adnoddau dynol, gan ddatblygu sgiliau arwain busnes ymarferol a damcaniaethol.

Byddwch yn dysgu sut i feddwl yn feirniadol, cynllunio yn effeithiol a rhoi cynlluniau strategol ar waith i gael yr effaith fwyaf posib.

Byddwch yn datblygu gwybodaeth a sgiliau allweddol, gan gynnwys:

 • Creadigrwydd a chynhyrchu syniadau
 • Sgiliau Cyfathrebu a Rheoli Rhanddeiliaid
 • Technegau dadansoddol – troi data yn fewnwelediadau y gellir eu rhoi ar waith
 • Deall ac ysgogi macro-dueddiadau
 • Dod o hyd i atebion i heriau busnes cymhleth
 • Rheolaeth ariannol gadarn

Arbenigwyr dysgu hyblyg

Gyda dros hanner ein myfyrwyr yn astudio rhan amser, mae gennym arbenigedd sylweddol mewn astudio hyblyg. Mae’r cwrs MBA 100% ar-lein hwn wedi’i ddylunio i’ch galluogi i astudio ar eich cyflymder eich hun, ac ar eich telerau chi. Gyda chwe dyddiad dechrau bob blwyddyn, gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau o benderfynu cofrestru. Mae yna opsiynau talu hyblyg a benthyciadau ôl-raddedig gan y llywodraeth i dalu am gost lawn y rhaglen, i’r rheiny sy’n gymwys.

MBA sy'n mynd y tu hwnt i'r damcaniaethol

Mae ein rhaglen MBA yn cael ei harwain gan y diwydiant ac yn canolbwyntio ar yrfa, diolch i’n cysylltiadau cryf gyda chyflogwyr mawr sy’n cyfrannu at gynnwys y rhaglen. Maent hefyd wedi helpu i lunio rhaglen MBA sydd wedi’i hadeiladu ar gyfer gwella gyrfa ar draws ystod eang o ddiwydiannau. Yr agwedd hon sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol orau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd myfyrwyr rhan amser.

Gofynion mynediad

 • Dylech fod wedi cwblhau neu ar fin cwblhau cwrs gradd israddedig mewn unrhyw bwnc gydag o leiaf gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth). Rydym hefyd yn derbyn gradd Meistr neu gyfwerth.
 • Dylech feddu ar o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith
 • Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ymgeiswyr sydd ddim yn meddu ar y cymwysterau hyn yn seiliedig ar o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith.
 • Os gwnaethoch ennill eich gradd israddedig y tu allan i’r DU, dylech wirio bod eich gradd yn gyfwerth â gradd 2:2.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch gallu iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:
  • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol heb unrhyw elfen yn is na 5.5
   • TOEFL isafswm cyffredinol o 83
   • PTE Academic isafswm cyffredinol o 58
   • Cambridge (CAE & CPE) cyfanswm cyffredinol o 176
  • Cymhwyster gradd cyfrwng Saesneg
  • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
  • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae cyrsiau MBA ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy, gan arbed amser ac arian. Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob sesiwn ddilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £6,000
Fesul modiwl 15 credyd £500

Modiwlau

Bydd myfyrwyr yn dewis un modiwl o blith y canlynol:Bydd myfyrwyr hefyd yn dewis un modiwl o blith y canlynol:Modiwlau Craidd (pob un yn rhan o'r rhaglen)

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol megis Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd
 • Gostyngiad ffioedd o 10% i raddedigion o Brifysgol Wrecsam