Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Hyrwyddo cytgord diwydiannol trwy adnoddau dynol

Postiwyd ar: Mawrth 19, 2024
gan
Group of Business Teamwork joining hands team spirit Collaboration group support teamwork agreement concept

Mae cytgord diwydiannol – cyflwr o gyd-fodoli a chydweithredu heddychlon rhwng gweithwyr a chyflogwyr – yn ffactor hollbwysig wrth feithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol i bawb. Er bod rhai sefydliadau yn gweld cytgord diwydiannol fel nod, dylid ei ystyried yn anghenraid mewn gwirionedd, rhywbeth sydd wedi’i wreiddio yn niwylliant busnes a’i gynnal gan dimau adnoddau dynol (AD).

Beth yw cytgord diwydiannol?

Mae cytgord diwydiannol yn cyfeirio at gyflwr y cydbwysedd, y cydweithrediad, a’r gyd-ddealltwriaeth rhwng gweithwyr, cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill yn y gweithle. Mae’n gyflwr lle mae pob parti sy’n ymwneud â gweithrediadau’r sefydliad yn gweithio gyda’i gilydd mewn modd cydweithredol heb wrthdaro. Yn ei hanfod, mae’n golygu absenoldeb anghydfod diwydiannol, gwrthdaro neu anghytgord yn y gweithle.

Nid yw’r cyflwr cytûn hwn wedi’i gyfyngu i berthnasoedd rhwng cyflogeion ond mae’n ymestyn i gwmpasu’r fframwaith cysylltiadau diwydiannol ehangach, gan gynnwys perthnasoedd rhwng cyflogwyr ac undebau llafur.

Pam mae cytgord diwydiannol yn y gweithle yn bwysig?

Mae cyflawni cytgord diwydiannol yn y gweithle yn dod â nifer o fanteision, gan gynnwys:

 • Bodlonrwydd gweithwyr. Mae amgylchedd gwaith cytûn wedi’i gysylltu’n agos â boddhad gweithwyr. A phan fydd gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn fodlon, maent yn fwy tebygol o barhau i fod yn ymrwymedig i’r sefydliad.
 • Cadw. Mae lleihau trosiant gweithwyr yn fantais arall o gytgord diwydiannol. Mae cwmnïau ag awyrgylch cytûn yn tueddu i gadw eu talent, sy’n arbed ar gostau recriwtio a hyfforddi.
 • Enw da. Gall amgylchedd gwaith cadarnhaol wella enw da cwmni mewn llefydd o’r cyfryngau traddodiadol i’r cyfryngau cymdeithasol, gan ei wneud yn lle deniadol i ddarpar weithwyr a chwsmeriaid fel ei gilydd.
 • Cydymffurfiaeth gyfreithiol. Gall adeiladu cytgord diwydiannol helpu sefydliadau i barhau i gydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau llafur, a all yn ei dro leihau’r risg o anghydfodau cyfreithiol neu gosbau eraill.
 • Lles. Mae amgylchedd gwaith cytûn yn cyfrannu at les gweithwyr, gan leihau straen a hyrwyddo cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

Beth yw’r berthynas rhwng cytgord diwydiannol a chynhyrchiant?

Un o fanteision mwyaf arwyddocaol cytgord diwydiannol yw ei gysylltiad â chynhyrchiant uwch: pan fydd gweithwyr yn fodlon, yn ymgysylltu ac yn gweithio mewn amgylchedd heddychlon – gyda’i gilydd yn ogystal â gyda’u cyflogwyr – mae eu cynhyrchiant yn cynyddu. A daw hyn â manteision eraill yn ei sgil hefyd, gan gynnwys:

 • Gwell perfformiad. Pan fydd gweithwyr yn fodlon ac yn llawn cymhelliant, maent yn fwy tebygol o berfformio ar eu gorau – ac mae perfformiad sefydliadol yn gwella hefyd.
 • Gwneud penderfyniadau gwell. Mewn amgylchedd gwaith cytûn, mae prosesau gwneud penderfyniadau yn tueddu i fod yn llyfnach ac yn fwy effeithiol. Mae gweithwyr yn fwy tebygol o gydweithio a chyfrannu eu syniadau, a theimlo mwy o reolaeth dros eu gwaith o ganlyniad i’w rhan yn y broses.
 • Cyfathrebu mwy effeithiol. Mae cytgord diwydiannol yn meithrin cyfathrebu agored ac effeithiol rhwng gweithwyr a rheolwyr, yn hytrach na chadw’r ddau wedi’u gwahanu ar hyd braich. Mae hyn yn arwain at gyfarwyddiadau cliriach, adborth gwell, a datrys problemau yn fwy effeithlon.
 • Gwell grymuso gweithwyr. Mae gweithle cytûn yn annog grymuso gweithwyr. Pan roddir mwy o gyfrifoldeb ac ymreolaeth i weithwyr, maent yn aml yn ymateb gyda mwy o ymroddiad a chreadigrwydd, sy’n hybu cynhyrchiant.
 • Amodau gwaith gwell . Mae amgylchedd gwaith heddychlon yn aml yn mynd law yn llaw â gwell amodau gwaith. Gall hyn leihau amser segur oherwydd damweiniau neu anafiadau, gan gyfrannu at gynhyrchiant cyffredinol.
 • Cysylltiadau gweithwyr llwyddiannus. Gall cynnal cysylltiadau da â gweithwyr trwy gydfargeinio llwyddiannus a pholisïau cwmni effeithiol atal anghydfodau a streiciau sy’n tarfu ar gynhyrchiant.

Sut i greu cytgord diwydiannol trwy AD

Mae gan swyddogaeth adnoddau dynol rôl bwerus i’w chwarae wrth greu cytgord diwydiannol, ac mae ganddi nifer o ffyrdd i’w hyrwyddo. Mae’r rhain yn cynnwys meysydd fel:

 • Recriwtio ac ymgyfarwyddo. Dylai adran AD fod yn recriwtio gweithwyr newydd sy’n cyd-fynd â diwylliant a gwerthoedd eu cwmni, ac sy’n gallu integreiddio’n ddi-dor i’r sefydliad. Trwy sicrhau ffit da o’r cychwyn cyntaf, gall AD adeiladu sefydlogrwydd tîm a lleihau’r tebygolrwydd o wrthdaro yn nes ymlaen.
 • Cyfathrebu. Dylai rheolwyr adnoddau dynol a’u timau greu sianeli cyfathrebu agored ac adeiladol rhwng gweithwyr a rheolwyr. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys sesiynau adborth rheolaidd neu fforymau lle gall gweithwyr ofyn cwestiynau neu leisio unrhyw bryderon
 • Hyfforddiant a datblygiad. Gall darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu parhaus a datblygu sgiliau wella perfformiad gweithwyr a dangos ymrwymiad sefydliad i dwf ei weithwyr. Yn bwysicach fyth, gall hyfforddiant ynghylch systemau neu dechnolegau newydd – fel awtomeiddio – helpu gweithwyr i addasu i sefyllfaoedd neu heriau newydd, a lleddfu unrhyw straen sy’n gysylltiedig â newid.
 • Cymhellion a gwobrau. Gall AD ddylunio systemau cymhellion a gwobrau i gydnabod cyfraniadau eu gweithwyr, gan sicrhau eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u parchu.
 • Rhaglenni llesiant. Gall hybu lles gweithwyr trwy arferion rheoli straen, mentrau cydbwysedd bywyd a gwaith, a chymorth iechyd meddwl leihau straen a gwella morâl cyffredinol.
 • Cefnogaeth cydfargeinio. Gall AD gefnogi gwaith gydag undebau llafur neu gyrff cynrychioliadol eraill i drafod telerau ac amodau cyflogaeth teg. Gall hyn gynnwys cytundebau ar gyflogau, oriau gwaith, a budd-daliadau.
 • Diwylliant cwmni. Mae AD yn weithredol wrth siapio a hyrwyddo diwylliant sefydliad, a ddylai gael ei adeiladu ar ymddiriedaeth, tryloywder, a chynwysoldeb – ac mae diwylliant cwmni cadarnhaol yn annog cydweithrediad a chytgord ymhlith gweithwyr.
 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid. Gall AD hefyd ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol – megis cwsmeriaid, cyflenwyr, arbenigwyr pwnc perthnasol, a’r gymuned leol – a meithrin perthnasoedd cadarnhaol a all ddylanwadu’n anuniongyrchol ar yr amgylchedd gwaith mewnol.

Mesur cytgord diwydiannol

Er mwyn asesu effeithiolrwydd arferion AD wrth hyrwyddo cytgord diwydiannol, rôl rheolwyr adnoddau dynol yw defnyddio holiaduron, arolygon adborth gweithwyr, a mesurau perfformiad eraill fel rhan o’u methodoleg. A thrwy gasglu data ac adborth gan ymatebwyr, gall timau AD adeiladu astudiaeth achos o’u llwyddiant a mireinio eu strategaethau yn barhaus i gynnal amgylchedd gwaith cytûn.

Hyrwyddo cytgord diwydiannol mewn busnesau

Datblygwch y sgiliau arwain i greu cytgord diwydiannol mewn amgylcheddau gwaith gyda’r cwrs Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes (MBA) sydd 100% ar-lein yn Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru, rhan o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam. Cynlluniwyd y radd MBA hyblyg hon ar gyfer gweithwyr proffesiynol uchelgeisiol, hunan-gychwynnol sy’n gobeithio rhoi eu gyrfaoedd ar lwybr carlam gyda dealltwriaeth ddyfnach o sgiliau busnes ac arweinyddiaeth.

Mae cwricwlwm cynhwysfawr y rhaglen MBA hon yn cwmpasu disgyblaethau busnes allweddol gan gynnwys marchnata, cyllid, rheolaeth strategol, a rheoli adnoddau dynol, a bydd yn datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth mewn:

 • Dod o hyd i atebion i heriau busnes cymhleth.
 • Creadigrwydd a chynhyrchu syniadau.
 • Sgiliau cyfathrebu a rheoli rhanddeiliaid.
 • Technegau dadansoddol – troi data yn fewnwelediadau gweithredadwy.
 • Deall a throsoli tueddiadau macro.