Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Dilyn gyrfa fel seicolegydd addysg

Postiwyd ar: Medi 8, 2023
gan
psychologist and group of toddlers make therapy using emotions emojis around lots of toys at kindergarten

Gall seicoleg addysg fod yn yrfa hynod o ddiddorol a gwerth chweil.

Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygiad plant, ymddygiad dynol, a chywreinrwydd cymhleth y ffordd mae ein hymennydd yn gweithio – yn ogystal â helpu i wella canlyniadau pobl ifanc – gallai hyfforddiant i weithio fel seicolegydd addysg (EdPsych neu EP) fod y llwybr delfrydol i chi.

Sut ydych chi’n dilyn gyrfa fel Seicolegydd Addysg? A oes llwybrau gwahanol ar gael? Pa fath o gefndir neu brofiad sydd ei angen – a beth yw’r rhagolygon gyrfa?

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng seicolegydd addysg a seicolegydd?

Mae tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng rolau seicolegwyr addysg a seicolegwyr. Mae llawer o orgyffwrdd yn natur eu gwaith, fel cefnogi anawsterau cymdeithasol, emosiynol a dysgu, anhwylderau datblygiadol cymhleth, ac anableddau.

Fodd bynnag, er y gall seicolegwyr clinigol weithio gyda phob math o grwpiau oedran yn ystod eu gyrfa, mae seicolegwyr addysg yn gweithio’n bennaf gyda phlant a phobl ifanc, yn ogystal â’u teuluoedd, eu gofalwyr ac eraill sy’n eu cefnogi.

Yn hanesyddol, roedd gwaith seicolegwyr addysg wedi’i gyfyngu’n gyffredinol i ysgolion a sefydliadau blynyddoedd cynnar, neu rolau o fewn awdurdodau lleol a’r GIG fel Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS). Erbyn hyn, maent yn gweithio ar draws pob math o leoliadau cyhoeddus a phreifat – gan gynnwys yn y maes busnes a chorfforaethol – ac, ar y llaw arall, mae llawer o seicolegwyr clinigol yn gweithio mewn lleoliadau addysgol.

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnoch i weithio fel seicolegydd addysg?

Yn ôl Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), bydd angen y cymwysterau canlynol arnoch i ddod yn Aelod Siartredig o’r Gymdeithas drwy’r llwybr hyfforddiant seicoleg addysg:

  1. Sylfaen Graddedig ar gyfer Aelodaeth Siartredig (GBC), a gyflawnir drwy gwblhau gradd wedi’i hachredu gan gymdeithas neu gwrs trosi.
  2. Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysg sydd wedi’i hachredu gan gymdeithas (ar ffurf rhaglen hyfforddiant ôl-raddedig tair blynedd, ar gyfer Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon) neu gwrs gradd achrededig mewn Seicoleg Addysg wedi’i ddilyn gan y Cymhwyster mewn Seicoleg Addysg (Yr Alban) (Cam 2).

Er mwyn defnyddio’r teitl Seicolegydd Addysg, mae angen cofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

Felly, sut ydych chi’n mynd ati i wneud hyn?

Er eu bod yn ddefnyddiol, nid oes rhaid cael TGAU neu Safon Uwch mewn seicoleg ar gyfer rhaglenni gradd seicoleg achrededig BSc neu BA mewn prifysgol (gradd baglor/gradd gyntaf) – sy’n un o’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer symud ymlaen i raglen hyfforddiant doethuriaeth. I’r rhai nad yw eu graddau cyntaf mewn seicoleg, yr opsiynau yw cwblhau cwrs trosi cymeradwy neu ymgymryd â gradd meistr sy’n seiliedig ar seicoleg.

Yn dilyn y cymhwyster hwn, bydd angen i chi ddilyn eich cwrs doethuriaeth ôl-raddedig. Dros dair blynedd, byddwch yn cyfuno theori ag ymarfer proffesiynol yn y byd go iawn; yn gyffredinol, treulir y flwyddyn gyntaf yn y brifysgol, gyda’r ddwy flynedd ddilynol yn cael eu treulio’n bennaf mewn lleoliadau ymarfer er mwyn darparu hyfforddiant proffesiynol. Mae awdurdodau lleol neu wasanaethau seicoleg addysg yn ddarparwyr lleoliadau cyffredin. Yn ogystal â’ch cymwysterau academaidd blaenorol, mae profiad gwaith sylweddol – er enghraifft, gweithio ym maes gofal iechyd, gofal cymdeithasol a mentrau cymdeithasol neu amgylcheddau gofal plant – yn hanfodol. Mae llawer o ymgeiswyr i raglenni doethuriaeth wedi gweithio fel cynorthwywyr addysgu, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr gofal preswyl, mentoriaid a hyfforddwyr, ac athrawon.

Mae mynd i ddiwrnodau agored wyneb yn wyneb a rhithwir gyda darparwyr addysg sydd o ddiddordeb i chi yn ffordd wych o gael syniad o p’un a yw’n addas i chi neu beidio. Hefyd, mae llawer o lefydd yn cynnig bwrsari ar gyfer blynyddoedd eich hyfforddiant.

A all athro fod yn seicolegydd addysg?

O’r blaen, roedd yn ofynnol eich bod wedi gweithio fel athro cyn hyfforddi fel Seicolegydd Addysg, ond nid yw hyn yn wir mwyach. Serch hynny, mae’n dal yn llwybr eithriadol o gyffredin i’r proffesiwn a gall ddarparu’r profiad hanfodol – a gwerthfawr iawn – sydd ei angen.

Rhaid i athrawon sy’n dymuno symud i faes seicoleg addysg ddilyn addysg bellach a hyfforddiant – yn dibynnu ar y cymwysterau sydd ganddynt ar hyn o bryd. Er enghraifft, rhaid i unigolyn a ymunodd â’r proffesiwn drwy radd israddedig mewn addysg, TAR, neu lwybr yn yr ysgol, ddilyn rhaglen trosi neu radd meistr ac yna doethuriaeth.

Er bod rhaglen meistr (neu gymhwyster cyfatebol) yn ddigon i athro weithio fel cwnselydd iechyd meddwl, nid yw’n bodloni’r meini prawf a’r lefel arbenigedd i ddod yn seicolegydd addysg cofrestredig.

Beth yw rhagolygon gyrfa seicolegydd addysg?

Mae’r galw am seicolegwyr addysg, yn enwedig yn y sector cyhoeddus, wedi bod yn fwy na’r cyflenwad. Adleisir hyn gan Gymdeithas y Seicolegwyr Addysg (AEP), sy’n datgan y bydd y rhan fwyaf o seicolegwyr addysg sydd newydd gymhwyso yn dod o hyd i’w swydd ‘ymarferydd cymwysedig cyntaf yn syth ar ôl cwblhau eu cwrs hyfforddi’.

Mae’r ddarpariaeth addysgol ar gyfer pobl ifanc ag anghenion arbennig wedi newid yn ddiweddar yn ôl y gyfraith – ac mae bellach yn ymestyn i’r rhai hyd at 25 oed. Mae hyn yn debygol o gynyddu’r galw am seicolegwyr addysg ymhellach mewn nifer o gyd-destunau a lleoliadau.

Mae llawer o hyfforddeion seicoleg addysg yn derbyn bwrsariaeth yn ystod eu tair blynedd o hyfforddiant. Ar ôl cymhwyso’n llawn, mae Prospects yn nodi bod cyflogau ar gyfer EPs fel arfer yn dechrau ar tua £38,000 ac yn cynyddu’n raddol i rhwng £50,000 a £58,000; ar gyfer uwch/prif seicolegwyr addysg mae’n amrywio o £48,000 i £65,000, gan gynyddu i tua £72,000 gyda graddfa ddewisol a phwyntiau asesu proffesiynol strwythurol. Gall seicolegwyr addysg hunangyflogedig a’r rheini sy’n gweithio mewn practis preifat gael cyflogau uwch.

Gall y rheini sydd â sgiliau ac arbenigedd mewn seicoleg addysg hefyd fod â llawer o rolau eraill yn y sector addysg a chyn hynny.

Gwella canlyniadau addysgol, cymdeithasol ac emosiynol plant a phobl ifanc

A allai gyrfa mewn seicoleg plant fod yn iawn i chi? Ydych chi’n chwilio am ddatblygiad proffesiynol a fyddai’n gwella ac yn ehangu eich gwybodaeth a’ch sgiliau?

Dysgwch sut i gymhwyso theori a thechnegau seicolegol i gefnogi plant a phobl ifanc gyda rhaglen MSc Seicoleg Addysg Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru ar-lein.

Byddwch yn gwella eich ymarfer proffesiynol yn yr ystafell ddosbarth ac mewn lleoliadau addysgol – a rhoi mantais yrfaol werthfawr i chi eich hun – ar raglen hyblyg sy’n cyd-fynd â’ch ymrwymiadau presennol. Byddwch yn cael cipolwg ar rôl EP a’r egwyddorion sylfaenol sy’n sail i seicoleg ymarfer addysg. Bydd eich astudiaeth gynhwysfawr o seicoleg addysg yn cwmpasu datblygiad plant a phobl ifanc, anhwylderau ymddygiad, gwytnwch, anghenion dysgu ychwanegol, dawn, seicoleg fforensig, seicoleg iechyd, asesiadau seicolegol, a mwy.