Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Beth yw seicoleg fforensig?

Postiwyd ar: Medi 4, 2023
gan
Gloved hand dusting for finger prints

Mae seicoleg fforensig yn faes seicoleg sy’n cyfuno arbenigedd mewn ymarfer seicolegol a’r gyfraith i gynorthwyo a helpu systemau cyfiawnder a chyfreithiol.

Mae’n faes cymharol newydd o fewn seicoleg, ac fe’i defnyddir yn gyffredin i egluro agweddau a dylanwadau seicolegol mewn achosion sy’n cael eu hadolygu gan atwrneiod, barnwyr a gweithwyr cyfreithiol proffesiynol eraill. Er enghraifft, gellir defnyddio seicoleg fforensig i:

 • cynnal asesiadau seicolegol a gwerthuso a yw unigolyn yn gallu sefyll ei brawf.
 • darparu gwybodaeth werthfawr ac argymhellion yn ystod gwrandawiadau dedfrydu.
 • rhoi tystiolaeth arbenigol mewn achosion lle mae proffiliau seicolegol, proffilio troseddol, neu agweddau eraill ar seicoleg fforensig yn berthnasol.
 • cynnal ymchwil seicolegol newydd, gan ddatgelu offer a chymwysiadau newydd ar gyfer seicoleg fforensig.
 • cynnig seicotherapi i droseddwyr yn ogystal â dioddefwyr trosedd.
 • creu cymunedau mwy diogel drwy ymyriadau seicolegol a rhaglenni eraill.

Trwy eu dealltwriaeth o ymddygiad dynol a’r system gyfreithiol, gall gweithwyr proffesiynol seicoleg fforensig, a elwir yn seicolegwyr fforensig, helpu i sicrhau bod gan y systemau cyfreithiol wedi’u paratoi i adolygu achosion sydd â chysylltiad cryf â seicoleg ddynol ac iechyd meddwl yn briodol. Yn hollbwysig, maent hefyd yn archwilio’r ffactorau seicolegol sy’n gysylltiedig ag ymddygiad troseddol, gan helpu i drin pobl sydd wedi cyflawni troseddau, a gweithio tuag at atal troseddau yn y dyfodol.

Yn ôl Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), defnyddir seicoleg fforensig hefyd i gefnogi gwasanaethau gofal iechyd a sefydliadau eraill:

“Rydym yn aml yn datblygu ac yn hwyluso deunyddiau dysgu ac addysgu i gefnogi’r sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw i greu amgylcheddau mwy diogel a gobeithiol,” yn ôl gwefan BPS. “Rydym hefyd yn gweithio i ddatblygu a llywio datblygiad strategaeth a pholisi ar lefel sefydliadol, cenedlaethol a rhyngwladol.”

Beth mae seicolegydd fforensig yn ei wneud?

Gall seicolegwyr fforensig weithio o fewn y system cyfiawnder troseddol yn ogystal ag o fewn y gyfraith sifil, ond maent yn cael eu cysylltu amlaf ag achosion sy’n ymwneud ag ymddygiad troseddol. Maent yn aml yn gweithio gyda:

 • troseddwyr.
 • carcharorion.
 • atwrneiod a chyfreithwyr.
 • barnwyr.
 • dioddefwyr gweithgarwch troseddol.
 • teuluoedd troseddwyr.
 • yr heddlu.
 • gwasanaethau prawf.
 • sefydliadau troseddwyr ifanc.
 • ysbytai iechyd meddwl diogel.

Gall gwaith a wneir gan seicolegwyr fforensig gynnwys:

 • Darparu tystiolaeth arbenigol yn ystod treialon ac achosion llys eraill.
 • Datblygu polisïau newydd, asesiadau risg, ac arferion gwaith eraill ar gyfer sefydliadau fel carchardai.
 • Cynghori byrddau parôl a thribiwnlysoedd iechyd meddwl.
 • Creu rhaglenni adsefydlu a thriniaeth carcharorion.
 • Cynllunio rhaglenni atal troseddu ac atal aildroseddu priodol.
 • Gweithio i leihau straen a gwrthdaro i staff a throseddwyr mewn lleoliadau diogel, megis carchardai.
 • Cefnogi gwasanaethau’r heddlu gyda dadansoddi troseddau ac ymchwiliadau troseddol.
 • Perfformio gwerthusiadau cadw plant.
 • Hysbysu dewis rheithgor.
 • Proffilio troseddol, a elwir hefyd yn proffilio troseddwyr, sy’n strategaeth ymchwiliol sy’n seiliedig ar ymchwil a ddefnyddir yn aml gan yr heddlu a seicolegwyr fforensig i helpu i nodi troseddwyr a ddrwgdybir neu i gefnogi ymchwiliadau mewn achosion cyfreithiol.
 • Trin troseddwyr mewn nifer o feysydd gwahanol, megis troseddu rhywiol, trais, a defnyddio cyffuriau neu alcohol.

Mae ymchwil yn faes pwysig arall i seicolegwyr fforensig. Fe’i defnyddir fel tystiolaeth i gefnogi ymarfer proffesiynol seicolegol ym mhopeth o weithio gyda throseddwyr i ddeall ymddygiad troseddol, felly mae angen i ddamcaniaethau seicolegol, yn ogystal â dulliau ymchwil seicolegol, sgiliau ymchwil, a phrosiectau ymchwil, fod yn gyfredol ac yn gywir er mwyn llywio arfer yn effeithiol ac yn briodol.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng seicolegydd fforensig a therapydd?

Therapydd yw rhywun sy’n darparu math cyffredinol o gwnsela neu seicotherapi, tra bod seicolegydd fforensig yn canolbwyntio’n benodol ar seicoleg ac ymddygiad dynol fel y mae’n ymwneud â systemau troseddol a chyfreithiol. Gall seicolegydd fforensig ddarparu therapi i droseddwyr, er enghraifft, ond byddai therapydd mwy cyffredinol, fel seicolegydd clinigol, yn annhebygol o drin troseddwr troseddol mewn carchar heb dderbyn hyfforddiant arbenigol mewn seicoleg fforensig yn gyntaf.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng niwroseicoleg a seicoleg fforensig?

Weithiau cymysgir niwroseicoleg a seicoleg fforensig, ond maent yn feysydd seicoleg wahanol iawn. Tra bod seicoleg fforensig yn cymhwyso ymarfer seicolegol i’r gyfraith, mae niwroseicoleg yn archwilio’r berthynas rhwng yr ymennydd ac ymddygiad dynol. Mae hyn yn golygu y gellir cymhwyso ymchwil niwroseicoleg i ymarfer seicoleg fforensig, ond nid ydynt yr un peth.

Mae gan seicoleg fforensig hefyd gysylltiadau â seicoleg glinigol, seicoleg gymdeithasol, a seicoleg wybyddol, ymhlith meysydd eraill o wybodaeth seicolegol.

Gyrfaoedd mewn seicoleg fforensig

Yn ôl y GIG,  mae mwy na 2,000 o seicolegwyr fforensig yn y DU, ac mae’r rolau sydd ar gael yn amrywiol.

Er enghraifft, mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol yn datgan y gall cyfleoedd dilyniant gyrfa a datblygiad proffesiynol ar gyfer seicolegwyr fforensig gynnwys:

 • Rhedeg yr adran seicoleg mewn carchar.
 • Symud i rôl polisi, strategaeth neu reoli.
 • Symud ymlaen i waith llawrydd ac ymgynghorol, fel gweithio fel tyst arbenigol mewn achosion llys.

Ble mae seicolegwyr fforensig yn gweithio?

Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM (HMPS) yw cyflogwr mwyaf seicolegwyr fforensig yn y DU. Mae cyflogwyr eraill yn cynnwys:

 • Ymddiriedolaethau GIG.
 • Gwasanaethau Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM .
 • Gwasanaethau cymdeithasol.
 • Lleoliadau iechyd meddwl arbenigol, fel ysbytai diogel a gwasanaethau iechyd.
 • Asiantaethau gwahanol y llywodraeth.
 • Gwasanaethau rheoli troseddwyr, megis gwasanaethau’r heddlu a lleoliadau fforensig eraill.
 • Prifysgolion a sefydliadau eraill sy’n cefnogi addysgu, mentora, goruchwylio ac ymchwilio mewn seicoleg fforensig.

Pa mor hir mae’n ei gymryd i ddod yn seicolegydd fforensig?

Mae yna ychydig o lwybrau tuag at gyflogadwyedd mewn seicoleg fforensig. Er enghraifft, gall y rhai heb radd gymwys gael mynediad i’r maes trwy brofiad gwaith fel cynorthwyydd neu hwylusydd ymyriadau o fewn Gwasanaeth Carchardai a Phrawf.

Mae un o’r prif lwybrau, fodd bynnag, yn cynnwys ennill gradd israddedig mewn seicoleg. Dylai’r radd hon gael ei hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain. Yna caiff hyn ei ddilyn gan ennill Sail Raddedig ar gyfer Aelodaeth Siartredig (GBC) gan y BPS, cwblhau astudiaeth ôl-raddedig mewn seicoleg fforensig, ac yna gwneud dwy flynedd o ymarfer dan oruchwyliaeth fel rhan o gam dau gymhwyster BPS mewn seicoleg fforensig.

Ar y cam hwn, gellir ennill y teitl seicolegydd fforensig siartredig trwy gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) .

A yw seicolegwyr fforensig yn cael eu talu’n dda?

Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol yn rhestru cyflog cyfartalog o £27,000 i £54,000 yn flynyddol ar gyfer seicolegwyr fforensig llawn amser.

O fewn y GIG, mae seicolegwyr fforensig sydd wedi cwblhau eu hyfforddiant yn cael eu talu ar fand 7 graddfeydd cyflog Agenda ar gyfer Newid (AfC) . O fis Ebrill 2022, mae’r band hwn yn amrywio o £41,659 i £47,672 y flwyddyn.

Mae Prospects, y wefan gyrfaoedd i raddedigion, hefyd yn nodi bod seicolegwyr fforensig dan hyfforddiant sy’n gweithio i Wasanaeth Carchardai EM yn ennill cyflog cychwynnol rhwng £27,021 a £34,461, ac mae’r ystod hon yn neidio i £38,148 a £51,154 ar gyfer seicolegwyr ac uwch seicolegwyr cwbl gymwys – gyda chyflogau uwch yn Llundain.

Dysgwch seicoleg ddynol – a’i chymhwyso yn y gweithle

Trowch eich angerdd am seicoleg yn fantais yrfaol gyda’r radd ôl-raddedig MSc Seicoleg 100% ar-lein yn Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru, rhan o Brifysgol Wrecsam. Mae un o’r modiwlau allweddol ar y radd meistr hyblyg, rhan-amser hon mewn seicoleg fforensig, felly byddwch yn cael trosolwg eang o’r cyfraniad y gall y maes ei wneud mewn systemau cyfiawnder, ac yn ystyried natur seicoleg fforensig yn ogystal â’r mewnwelediadau y mae’n eu darparu ar ddeall troseddau, arferion yr heddlu, ac achosion troseddol yn y llys.

I gael rhagor o wybodaeth am waith cwrs, gofynion mynediad, a ffioedd dysgu, yn ogystal â gwybodaeth sy’n benodol i fyfyrwyr rhyngwladol, megis gofynion iaith Saesneg IELTS, ewch i wefan y Brifysgol .