Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Eich cwrs MBA Rheoli Adnoddau Dynol 100% ar-lein

Ffordd well i lwyddo mewn Rheoli Adnoddau Dynol. MBA Rheoli Adnoddau Dynol cwbl ar-lein o'r brifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfa

Business People Having a Meeting
Gwnewch gais erbyn: 17 Mehefin 2024
I ddechrau ar: 24 Mehefin 2024
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MBA 100% Ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

 

Mae’r radd Meistr Gweinyddu Busnes (MBA) Rheoli Adnoddau Dynol 100% ar-lein hon wedi’i thargedu’n benodol at weithwyr proffesiynol sy’n gweithio. Mae’n rhoi’r cyfle i chi symud eich gyrfa yn ei blaen yn gyflym trwy ddatblygu sgiliau busnes allweddol ac ennill dealltwriaeth ddyfnach o’r ddisgyblaeth rheoli adnoddau dynol yn arbennig.

Datblygwch y sgiliau i drawsnewid gweithlu

Gyda ffocws ar sgiliau allweddol sy’n ofynnol i weithwyr proffesiynol Adnoddau Dynol llwyddiannus, mae’r rhaglen yn cwmpasu datblygu talent, rheoli gwobrwyo, darparu adnoddau a fframweithiau Adnoddau Dynol strategol. Mae hefyd yn ymdrin â disgyblaethau busnes allweddol gan gynnwys cyllid, strategaeth a marchnata, a datblygu sgiliau arwain busnes ymarferol a damcaniaethol.

Byddwch yn gwella eich sgiliau cyfathrebu, yn dysgu sut i feithrin a datblygu talent yn effeithiol, a chael dealltwriaeth o sut i effeithio ar newid diwylliannol.

Mae’r wybodaeth a’r medrau allweddol a ddatblygir yn cynnwys:

 • Fframweithiau Adnoddau Dynol modern sy’n sail i’r byd gwaith sy’n newid
 • Strategaethau gwobrwyo fel catalydd ar gyfer perfformiad busnes gwell
 • Technegau ar gyfer ymgysylltu gydag, unioni a darparu adnoddau i’r gweithlu
 • Sgiliau Cyfathrebu a Rheoli Rhanddeiliaid
 • Technegau dadansoddol – troi data yn fewnwelediadau y gellir eu rhoi ar waith
 • Deall ac ysgogi macro-dueddiadau

Enw da am ein trefniadau dysgu hyblyg

Mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio rhan amser, felly mae gennym arbenigedd sylweddol mewn astudio hyblyg. Mae’r cwrs MBA cyfan gwbl ar-lein hwn wedi’i ddylunio i’ch galluogi i astudio ar eich cyflymder eich hun, ac ar eich telerau chi. Gyda chwe dyddiad dechrau bob blwyddyn, gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau. Mae yna opsiynau talu hyblyg a benthyciadau ôl-raddedig gan y llywodraeth i dalu am gost lawn y rhaglen, i’r rheiny sy’n gymwys.

MBA gan brifysgol â chysylltiadau da

Mae’r cwrs MBA hwn yn cael ei arwain gan ddiwydiant ac yn canolbwyntio ar yrfa, gan adlewyrchu diwylliant a gallu Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru a Phrifysgol Wrecsam yn fwy eang. Mae ein perthynas ddofn â chyflogwyr mawr wedi llywio cynnwys y rhaglen ac wedi helpu i lunio cwrs MBA sydd wedi’i adeiladu ar gyfer gwella gyrfa ar draws ystod eang o sectorau. Yr agwedd hon sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd myfyrwyr rhan amser.

Gofynion mynediad

 • Dylech fod wedi cwblhau neu ar fin cwblhau cwrs gradd israddedig mewn unrhyw bwnc gydag o leiaf gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth). Rydym hefyd yn derbyn gradd Meistr neu gyfwerth.
 • Dylech feddu ar o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith
 • Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ymgeiswyr sydd ddim yn meddu ar y cymwysterau hyn yn seiliedig ar o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith.
 • Os gwnaethoch ennill eich gradd israddedig y tu allan i’r DU, dylech wirio bod eich gradd yn gyfwerth â gradd 2:2.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch gallu iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:
  • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol heb unrhyw elfen yn is na 5.5
   • TOEFL isafswm cyffredinol o 83
   • PTE Academic isafswm cyffredinol o 58
   • Cambridge (CAE & CPE) cyfanswm cyffredinol o 176
  • Cymhwyster gradd cyfrwng Saesneg
  • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
  • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae cyrsiau MBA ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy, gan arbed amser ac arian. Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob sesiwn ddilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £6,000
Fesul modiwl 15 credyd £500

Modiwlau

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol megis Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd
 • Gostyngiad ffioedd o 10% i raddedigion o Brifysgol Wrecsam