Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Eich cwrs MBA Cyllid 100% ar-lein

Y ffordd orau i lwyddo mewn cyllid. MBA Cyllid cwbl ar-lein o'r brifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfa

MBA Finance
Gwnewch gais erbyn: 17 Mehefin 2024
I ddechrau ar: 24 Mehefin 2024
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MBA Cyllid 100% Ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

 

Trawsnewidiwch eich gyrfa gyda chwrs MBA Cyllid ar-lein yn Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru. Mae’r cwrs MBA Cyllid wedi’i gynllunio ar gyfer gweithwyr cyllid proffesiynol ac uchelgeisiol sydd eisiau uwchsgilio, cael dyrchafiadau yn gyflym a dod yn arweinydd cyllid, yn ogystal ag ar gyfer unigolion hynod frwdfrydig sydd am lansio gyrfa newydd mewn cyllid neu gyfrifyddu.

Mae ein gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) -Cyllid unigryw a hyblyg yn rhoi cyfle i weithwyr proffesiynol prysur drawsnewid eu rhagolygon gyrfa ac yn galluogi iddynt ffitio eu hastudiaethau o amgylch eu hymrwymiadau teulu a gwaith.

Dysgu i fod yn arweinydd llwyddiannus yn y maes cyllid

Mae’r rhaglen hon yn datblygu sgiliau allweddol sy’n ofynnol gan uwch weithwyr cyllid proffesiynol ac entrepreneuriaid cyllid, gan gynnwys sut i ddadansoddi data busnes ac ariannol, sut i gael y mewnwelediadau allweddol a allai wella elw a llif arian, sut i baratoi datganiadau ariannol, sut i reoli buddsoddiadau tramor a sut i redeg materion ariannol busnes bach. Mae hefyd yn cwmpasu rhai o’r disgyblaethau busnes mwyaf hanfodol, gan gynnwys rheoli strategaeth, marchnata a rheoli adnoddau dynol ac mae’n datblygu sgiliau arwain busnes ymarferol a damcaniaethol.

Ar y rhaglen hon, byddwch yn datblygu sgiliau cyllidebu, yn dysgu sut i reoli elw a cholled ac yn meithrin dealltwriaeth o sut i fuddsoddi dramor.

Mae’r medrau a’r wybodaeth allweddol a ddysgir yn cynnwys:

 • Dadansoddi data ariannol a busnes
 • Strategaethau buddsoddi rhyngwladol
 • Rheoli elw a cholled
 • Rheolaeth ariannol a chyfrifeg ar gyfer busnesau bach
 • Sgiliau Cyfathrebu
 • Deall ac ysgogi macro-dueddiadau

Arbenigwyr dysgu hyblyg

Mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio rhan amser, felly mae gennym arbenigedd sylweddol mewn astudio hyblyg. Mae’r cwrs MBA cyfan gwbl ar-lein hwn wedi’i gynllunio i fod yn hyblyg er mwyn eich galluogi i astudio ar eich cyflymder eich hun, ac ar eich telerau chi. Gyda chwe dyddiad dechrau bob blwyddyn, gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau. Mae yna opsiynau talu hyblyg a benthyciadau ôl-raddedig gan y llywodraeth i dalu am gost lawn y rhaglen, i’r rheiny sy’n gymwys.

MBA Cyllid sy'n canolbwyntio ar yrfa, ar gyfer y byd gwaith modern

Mae’r cwrs MBA Cyllid hwn wedi’i arwain gan ddiwydiant ac yn canolbwyntio ar yrfa, gan adlewyrchu diwylliant a gallu Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru a Phrifysgol Wrecsam yn fwy eang. Mae ein perthynas ddofn â chyflogwyr mawr wedi bwydo i mewn i gynnwys y rhaglen ac wedi helpu i lunio cwrs MBA sydd wedi’i adeiladu ar gyfer gwella gyrfa ar draws ystod eang o sectorau yn yr amgylchedd gwaith modern. Yr agwedd hon sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU o ran cyflogadwyedd myfyrwyr rhan amser.

Gofynion mynediad

 • Dylech fod wedi cwblhau neu ar fin cwblhau cwrs gradd israddedig mewn unrhyw bwnc gydag o leiaf gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth). Rydym hefyd yn derbyn gradd Meistr neu gyfwerth.
 • Dylech feddu ar o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith
 • Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ymgeiswyr sydd ddim yn meddu ar y cymwysterau hyn yn seiliedig ar o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith.
 • Os gwnaethoch ennill eich gradd israddedig y tu allan i’r DU, dylech wirio bod eich gradd yn gyfwerth â gradd 2:2.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch gallu iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:
  • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol heb unrhyw elfen yn is na 5.5
   • TOEFL isafswm cyffredinol o 83
   • PTE Academic isafswm cyffredinol o 58
   • Cambridge (CAE & CPE) cyfanswm cyffredinol o 176
  • Cymhwyster gradd cyfrwng Saesneg
  • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
  • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae cyrsiau MBA ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy, gan arbed amser ac arian. Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob sesiwn ddilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £6,000
Fesul modiwl 15 credyd £500

Modiwlau

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol megis Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd
 • Diwylliant cynhwysol sy’n croesawu myfyrwyr o bob cefndir – Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall
 • Gostyngiad ffioedd o 10% i raddedigion o Brifysgol Wrecsam