Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Beth yw prototeip mewn peirianneg meddalwedd?

Postiwyd ar: Mawrth 19, 2024
gan
Hand writing sign Software Engineering. Business concept apply engineering to the development of software Presenting New Technology Ideas Discussing Technological Improvement

Ym myd datblygu meddalwedd, mae prototeipiau yn chwarae rhan hanfodol wrth lunio’r cynnyrch terfynol. Mae model prototeip yn fodel gweithredol sy’n dangos ymarferoldeb rhaglen feddalwedd yn gynnar yn y broses ddatblygu.

Mae’r dull ailadroddol hwn yn galluogi tîm datblygu i gasglu adborth gan ddefnyddwyr, dilysu gofynion, a gwneud addasiadau angenrheidiol cyn cyflwyno’r system derfynol i randdeiliaid.

Yn y blog hwn, byddwn yn ymchwilio i’r cysyniad o brototeipio meddalwedd, cyfnodau a mathau o fodelau prototeip, a manteision ac anfanteision.

Deall prototeipio meddalwedd

Mae prototeipio meddalwedd yn fethodoleg a ddefnyddir mewn peirianneg meddalwedd a datblygu gwe i greu prototeip sylfaenol o gymhwysiad. Gall fod yn gyfyngedig o ran ffwythiant ac nid yw bob amser yn cynnwys union resymeg y cynnyrch terfynol, ond mae’n rhoi cynrychiolaeth ddiriaethol i randdeiliaid o ryngwyneb defnyddiwr, ymarferoldeb a haen gwasanaethau’r rhaglen.

Mae’r prototeip cam cynnar hwn yn helpu i gasglu a dilysu gofynion defnyddwyr, gan ddeall union ofynion defnyddiwr-benodol a allai fod wedi’u methu yn ystod dylunio cynnyrch cychwynnol, i sicrhau bod y cynnyrch terfynol yn gwbl weithredol ac yn cyrraedd boddhad cwsmeriaid.

Camau model prototeipio

Y model prototeipio Cylch bywyd datblygu meddalwedd  (SDLC) yw’r broses a ddefnyddir gan dimau datblygu i ddylunio ac adeiladu meddalwedd o ansawdd uchel mewn modd cost-effeithiol ac amser-effeithlon.

Chwe cham y model prototeipio SDLC yw:

 • Dadansoddiad: Yn ystod y cyfnod cynllunio hwn o ddatblygu model prototeip, mae’r tîm datblygu yn casglu gofynion gan gwsmeriaid a rhanddeiliaid mewnol, yn diffinio nodau ac amserlen ar gyfer y prosiect, ac yn amcangyfrif costau.
 • Dylunio cyflym: Yna mae peirianwyr meddalwedd yn dadansoddi’r gofynion ac mae dyluniad sylfaenol y system newydd, nid dyluniad cyflawn, yn cael ei ffurfio i roi trosolwg cyflym o’r cymhwysiad i ddefnyddwyr.
 • Datblygu prototeip: Yna crëir model gweithio bach, lefel isel o’r cymhwysiad, gyda’r bwriad o gefnogi gwybodaeth a gafwyd o’r cam dylunio cyflym.
 • Profi: Cesglir adborth cwsmeriaid ac awgrymiadau ar gyfer y datblygwr unwaith y bydd y system arfaethedig wedi’i chyflwyno i’w phrofi’n rhagarweiniol er mwyn gweld beth yw ei chryfderau a’i gwendidau.
 • Mireinio prototeip: Mae’r model yn cael ei fireinio yn seiliedig ar unrhyw adborth negyddol a dderbyniwyd, ac yn cael ei brofi eto i bennu boddhad defnyddwyr gyda’r model a uwchraddiwyd. Yna datblygir cymhwysiad terfynol yn seiliedig ar gymeradwyaeth y cleient.
 • Gweithredu a chynnal a chadw: Unwaith y bydd y cymhwysiad terfynol wedi’i brofi a’i gymeradwyo’n llawn, yna caiff ei ddatblygu a’i gynnal yn rheolaidd i leihau unrhyw amser segur neu fethiannau posibl.

Mathau o fodelau prototeip

Mae pedwar math cyffredin o brototeipio yn cael eu defnyddio yn y diwydiant meddalwedd heddiw.

Prototeipio cyflym

Mae’r model hwn, a elwir hefyd yn brototeipio untro, yn golygu creu prototeip tafladwy i ddilysu gofynion a ffwythiant defnyddwyr. Er y gall fynd trwy sawl cylch o adborth ac addasiadau, dim ond yn y tymor byr y disgwylir iddo fod yn berthnasol.

Mae’r prototeip cychwynnol yn cael ei daflu ar ôl i’w bwrpas gael ei gyflawni, a daw’n gyfeirnod i ddylunwyr a datblygwyr wrth iddynt barhau trwy gyfnodau o ailddatblygu’r prototeip mewn ffordd well.

Prototeipio esblygiadol

Mae’r model hwn yn dechrau gyda phrototeip datblygedig sy’n bodloni gofynion y system mewn ffordd sylfaenol – mae’n dechrau fel darn ffwythiannol o feddalwedd ac nid efelychiad yn unig.

Ni fydd yn gwneud popeth o’r cychwyn cyntaf, ond bydd yn fan cychwyn da. Yna ychwanegir nodweddion a swyddogaethau newydd wrth i fwy o ofynion ddod yn gliriach a mwy diffiniedig. Fel hyn y mae’r prototeip yn esblygu.

Prototeipio cynyddrannol

Mae’r model hwn yn ddelfrydol ar gyfer meddalwedd sydd â modiwlau a chydrannau lluosog. Mewn prototeipio cynyddrannol, mae nifer o brototeipiau bach yn cael eu hadeiladu ochr yn ochr, pob un yn cael ei werthuso a’i fireinio ar wahân cyn cael ei ddwyn ynghyd yn ei gyfanrwydd.

Mae’r math hwn o brototeipio yn gofyn am sefydlu set o egwyddorion arweiniol o’r cychwyn cyntaf a chyfathrebu cyson rhwng datblygwyr i sicrhau cysondeb ac osgoi pobl rhag gweithio ar wahanol elfennau mewn seilos.

Prototeipio eithafol

Mae’r model hwn yn pwysleisio dylunio a datblygu cyflym, gyda ffocws ar ryngwyneb defnyddiwr ac ymarferoldeb.

Caiff y rhyngwyneb defnyddiwr ei ddylunio a’i ddatblygu yn gyntaf, cyn i unrhyw ran o’r dechnoleg sylfaenol gael ei rhoi ar waith. Yna caiff yr haen gefn sy’n cynnwys gwasanaethau cyfathrebu a dilysu ac awdurdodi eu codio a chaiff yr holl beth ei ddwyn ynghyd.

Manteision defnyddio prototeipiau

Mae llawer o fanteision i ddefnyddio prototeipiau mewn peirianneg meddalwedd. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Dilysu cynnar: Mae prototeipiau yn caniatáu ar gyfer dilysu gofynion defnyddwyr yn gynnar, gan helpu i ganfod ffwythiannau coll a gofynion newydd.
 • Adborth defnyddwyr: Trwy ddarparu cynrychiolad diriaethol o’r cynnyrch meddalwedd, mae prototeipiau yn galluogi defnyddwyr terfynol i roi adborth gwerthfawr, gan sicrhau bod y system derfynol yn diwallu eu hanghenion.
 • Datblygiad cyflymach: Gall natur ailadroddol prototeipio arwain at gylchoedd datblygu cyflymach, gan ei fod yn lleihau’r amser segur sy’n gysylltiedig â dadansoddi gofynion a chynnal a chadw arferol.
 • Gwell boddhad cwsmeriaid: Mae cynnwys rhanddeiliaid yn y broses ddatblygu trwy brototeipiau yn cynyddu eu boddhad trwy roi dealltwriaeth gliriach iddynt o’r cynnyrch gwirioneddol.

Anfanteision modelau prototeip

Er bod gan brototeipiau lawer o fanteision, fel y rhan fwyaf o bethau, maent hefyd yn dod â rhai anfanteision sy’n ddefnyddiol i’w cadw mewn cof wrth ddatblygu cymwysiadau newydd. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Yn cymryd llawer o amser: Yn dibynnu ar gymhlethdod gofynion y prosiect, gall creu a mireinio prototeipiau gymryd llawer o amser, gan ymestyn y broses ddatblygu o bosibl.
 • Ffwythiant cyfyngedig: Efallai y bydd gan rai prototeipiau ffwythiant cyfyngedig o gymharu â’r cynnyrch terfynol, a allai arwain at gamddealltwriaeth ynghylch galluoedd gwirioneddol y cymhwysiad.
 • Natur esblygiadol: Mewn prosiectau sydd â gofynion esblygol, neu wrth ddefnyddio prototeipio esblygiadol, gall fod yn heriol diffinio prototeip terfynol gan y gallai gofynion newydd barhau i ddod i’r amlwg trwy gydol y broses ddatblygu.

Dyfnhau eich dealltwriaeth o beirianneg meddalwedd

Mae prototeip mewn peirianneg meddalwedd yn fodel gweithredol sy’n dangos ffwythiant cymhwysiad ar gam cynnar yn ei ddatblygiad. Mae’n caniatáu ar gyfer mireinio ailadroddol yn seiliedig ar adborth defnyddwyr, gan sicrhau bod y cynnyrch terfynol yn bodloni gofynion cwsmeriaid.

Yn y pen draw, mae prototeipio meddalwedd yn chwarae rhan hanfodol yn llwyddiant datblygu cymwysiadau, gan roi gweledigaeth glir i randdeiliaid o’r system derfynol.

Os ydych chi’n ystyried symud gyrfa i beirianneg meddalwedd, datblygwch y sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr ar yr MSc 100% ar-lein Cyfrifiadureg gyda Pheirianneg Meddalwedd o Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru.

Yn cael ei addysgu’n rhan-amser er mwyn i chi allu ffitio astudio o amgylch eich ymrwymiadau presennol, byddwch yn dyfnhau eich dealltwriaeth mewn meysydd y mae galw mawr amdanynt ym maes peirianneg meddalwedd, gan gynnwys datblygu cymwysiadau symudol a datblygu meddalwedd ar gyfer y we.