Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Sut mae rheolaeth yn effeithio ar berfformiad sefydliadol?

Postiwyd ar: Mawrth 19, 2024
gan
Successful team leader (manager, CEO, market leader) and another business leading concepts. Standing out from the crowd.

Mae rheolaeth dda yn gonglfaen perfformiad sefydliadol a llwyddiant hirdymor.

Canfu ymchwil gan Gartner mai effeithiolrwydd arweinyddiaeth a rheolaeth yw prif flaenoriaeth AD gan amlaf i fusnesau, gyda rheolaeth sefydliadol a rheoli newid yn dilyn yn agos. Ac mae’r ddau wedi’u cysylltu’n anwahanadwy: wrth i amgylchedd gwaith heddiw newid ac esblygu, felly hefyd mae’n rhaid i arddulliau a dulliau rheoli os yw busnesau am barhau i fod yn gystadleuol ac yn berthnasol.

Beth yw manteision rheolaeth effeithiol i’r sefydliad?

Mae’r arferion rheoli gorau yn galluogi busnesau i weithredu’n fwy effeithlon, cyflawni eu nodau a’u hamcanion, sicrhau bod aelodau’r tîm yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, dyrannu adnoddau’n effeithiol, a gwella perfformiad a phroffidioldeb cyffredinol. Maent hefyd yn helpu i:

 • feithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol a diwylliant sefydliadol
 • cynyddu ymgysylltiad, cymhelliant a chynhyrchiant gweithwyr
 • denu’r dalent orau
 • rhoi hwb i fantais gystadleuol
 • hwyluso cyfathrebu effeithiol
 • gwella cadw gweithwyr
 • cryfhau llinell isaf cwmni.

Os oes gennych ddiddordeb ym mherfformiad cyffredinol eich sefydliad – gan gynnwys sut i’w gynyddu – mae’n hanfodol archwilio rôl rheolaeth.

Sut gallwch chi asesu a yw sefydliad yn cael ei reoli’n dda?

Er mwyn gwneud y mwyaf o allbwn unigolyn, tîm neu fusnes – ac yn y pen draw gweithio tuag at weledigaeth sefydliadol gyffredin – mae’n hanfodol cael rheolaeth yn iawn. Er y gall fod yn anodd asesu’n wrthrychol a yw busnes yn cael budd o’i reolaeth, mae rhai arwyddion a nodweddion pendant i chwilio amdanynt a all gynnig mewnwelediad.

Er enghraifft, os yw gweithwyr yn dewis aros yn y tymor hir – a bod y gyfradd cadw yn uchel flwyddyn ar ôl blwyddyn – mae’n debyg bod y cwmni’n gwneud rhywbeth yn iawn. Gallai hyn olygu eu bod yn trin staff yn dda, yn cynnig cyflog teg neu’n cefnogi datblygiad proffesiynol. Yn gysylltiedig â hyn, arwydd arall yw sut mae gweithwyr ar lefel reoli yn gweld eu swyddi. Ydyn nhw’n canmol y gwaith? A ydynt yn cael boddhad? A oes awyrgylch cadarnhaol? Gall pob un o’r rhain ddangos yn ehangach sut mae’r busnes yn cael ei reoli. Mae busnesau sy’n annog syniadau, awgrymiadau ac adborth arloesol – gan weithwyr ar draws y sefydliad – yn gwerthfawrogi eu gweithwyr ac mae ganddynt ddiddordeb mewn tyfu a gwella sut maent yn gweithredu.

Er bod dangosyddion perfformiad allweddol (KPIs) yn sicr yn bwysig, gall ffocws amlwg ar fetrigau ymffrost ddangos rheolaeth wael. Mae’n bosibl y bydd rheolaeth sy’n cael ei llethu gan fanylion di-nod, ac sy’n methu â mesur mentrau datblygiad proffesiynol, cyfanswm cyfraniadau tîm, profiad cwsmeriaid, neu effaith ar ddiwydiant, yn colli eu ffordd.

Pa elfennau o sefydliad sy’n cael eu heffeithio fwyaf gan reolwyr?

Yr ateb byr? Pob un ohonynt. Mae’r ffordd y mae busnes yn cael ei reoli – yn ogystal â’r penderfyniadau a wneir ar lefel rheolwyr – yn cael effaith sylweddol ar yr hyn sy’n digwydd ar draws gweddill y sefydliad, ar bob lefel.

Dyma bedwar o’r meysydd pwysicaf lle mae rheolaeth yn effeithio ar berfformiad sefydliadol:

 • Strategaeth. Mae arweinyddiaeth a rheolaeth yn gosod cyfeiriad cyffredinol y cwmni, ac yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu strategaeth. Os yw’r cyfeiriad yn wan – neu os yw’r cynllun i gyrraedd yno yn ddiffygiol – yna bydd sefydliad yn ei chael hi’n amhosibl cyflawni ei uchelgeisiau trosfwaol, a gallai busnes aros yn ei unfan neu ddirywio. Mae gosod nodau a datblygu strategaeth yn darparu map ffordd i’r sefydliad; dylai fod yn realistig ac wedi’i ystyried yn ofalus, gan ystyried unrhyw gryfderau a gwendidau sy’n gysylltiedig â’r busnes.
 • Strwythur trefniadol. Gall y ffordd y caiff y busnes ei osod effeithio ar berfformiad busnes a thîm. Mae hyn yn cynnwys sut mae gwahanol rannau o’r busnes yn cael eu trefnu ac, yn hollbwysig, sut maent yn rhyngweithio â’i gilydd. Mae’r Harvard Business Review yn nodi pwysigrwydd mabwysiadu strwythurau tîm dros haenau hierarchaidd, gan nodi ei fod yn cynyddu cyflymder llif gwybodaeth gywir, yn cynnig mwy o hyblygrwydd, yn creu tryloywder, yn lleihau ‘gwleidyddiaeth’ sefydliadol ac yn annog gwaith tîm a chydweithio. Ar y llaw arall, mae strwythurau sydd wedi’u dylunio’n wael yn arwain at aneffeithlonrwydd, dryswch a gweithio mewn seilo.
 • Prosesau. Mae sut y gwneir gwaith – gan gynnwys sut y caiff gwybodaeth ei chyfnewid, y caiff prosiectau eu neilltuo a’u rheoli, a’r penderfyniadau a wneir – i gyd yn cael eu prosesu gan fusnes sy’n cyfrannu at berfformiad ehangach. Mae prosesau da yn arwain at effeithlonrwydd a pherfformiad da, prosesau gwael at aneffeithlonrwydd ac ymdrechion gwastraffus.
 • Pobl. Dywedir yn aml mai gweithwyr sefydliad yw ei ased mwyaf gwerthfawr. Mae cyflogi’r bobl iawn ar gyfer y rolau cywir, a’u rheoli yn y ffordd gywir, yn hollbwysig er mwyn cyflawni nodau sefydliad. Mae perfformiad gweithwyr wedi’i gysylltu’n gynhenid â sut mae gweithwyr yn cael eu rheoli a’u hysgogi, a dylai fod yn ystyriaeth allweddol i reolwyr. Mae sefydlu systemau rheoli perfformiad effeithiol – sydd nid yn unig yn helpu gweithwyr yn eu rolau ond sy’n cyd-fynd â’u hanghenion, nodau a’u dyheadau unigol – yn hanfodol.

Mae rheoli pobl yn effeithiol yn hanfodol i gyflawni amcanion busnes – felly gadewch i ni edrych ar hyn yn fanylach.

Beth yw rhai enghreifftiau o arferion rheoli da sy’n cynyddu cynhyrchiant gweithwyr?

Mae meddu ar set sgiliau hynod ddatblygedig yn un peth, ond mae naws rheoli – p’un ai ydych yn Brif Swyddog Gweithredol neu’n arweinydd tîm – yn golygu bod gwybod sut a phryd i ddefnyddio gwahanol offer yr un mor bwysig. Rhan fawr o hyn yw deall sut i reoli a chefnogi gweithwyr i gyflawni eu llawn botensial.

Mae Indeed yn rhestru rhai dulliau ymarferol i gefnogi rheolaeth gweithwyr a’u perfformiad.

 • Bod yn ymwybodol o gryfderau a gwendidau.
 • Teilwra rheolaeth i arddulliau dysgu unigol.
 • Gwrando a chysylltu â gweithwyr.
 • Rhagweld anghenion twf a datblygiad proffesiynol.
 • Dangos gwerthfawrogiad a chydnabod cyflawniadau.
 • Mynd ar drywydd gwybodaeth a’i rhannu.
 • Hogi sgiliau cyfathrebu.
 • Cynnal gwerthusiadau rheoli perfformiad ac adolygiadau perfformiad ystyrlon.
 • Rhoi’r sgiliau, y wybodaeth a’r gefnogaeth angenrheidiol i aelodau’r tîm, fel mentora neu hyfforddiant arbenigol.
 • Gwybod sut a phryd i ddirprwyo cyfrifoldebau.
 • Creu diwylliant cyson.

Ydych chi’n barod i ysgogi newid ystyrlon a pherfformiad uchel yn eich sefydliad?

Gosodwch eich hun ar wahân i’r gystadleuaeth – ac arwain y ffordd o ran arweinyddiaeth a rheolaeth – gyda rhaglen MBA ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru. Os ydych chi’n berson hunan-gychwynnol uchelgeisiol, galluog, dyma’r cwrs i chi.

Enillwch y sgiliau i reoli busnesau cymhleth, byd-eang mewn ffyrdd cynaliadwy, moesegol a thrawsnewidiol, ar gwrs hynod hyblyg, 100%-ar-lein sy’n cynnig arweiniad arbenigol a gweithgareddau dysgu arloesol. Byddwch yn datblygu gwybodaeth, sgiliau ac ymddygiad y mae galw mawr amdanynt sy’n berthnasol ar draws pob diwydiant, wrth i chi feistroli’r agweddau craidd ar arweinyddiaeth ac ymarfer busnes sy’n helpu i gyflawni nodau sefydliadol.  Byddwch yn archwilio pynciau yn cynnwys marchnata strategol, deallusrwydd busnes, rheoli prosiectau, newid ac arloesi, rheoli adnoddau dynol, cyllid, arweinyddiaeth newid a llawer mwy, ar raglen sy’n cyd-fynd â’ch ffordd o fyw a’ch ymrwymiadau.