Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Cwrs MBA Diogelwch Diogelwch 100% ar-lein

Ffordd well i sicrhau dyfodol eich gyrfa. MBA Seiberddiogelwch cyfan gwbl ar-lein o'r brifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfa

Mentoring Global Technology
Gwnewch gais erbyn: 17 Mehefin 2024
I ddechrau ar: 24 Mehefin 2024
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MBA Seiberddiogelwch cyfan gwbl ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

Wrth i seiberdroseddwyr ddod yn fwyfwy medrus ac yn fygythiad cynyddol i fusnesau a sefydliadau ledled y byd, mae galw cyflogwyr am sgiliau seiberddiogelwch wedi cynyddu’n esbonyddol. Mae wedi cael ei adrodd erbyn 2021 y bydd tua 3.5 miliwn o swyddi heb eu llenwi mewn seiberddiogelwch (New York Times, 2018).

Mae’r radd MBA Seiberddiogelwch cyfan gwbl ar-lein hon wedi’i chreu ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd am wella eu rhagolygon trwy ddatblygu gwybodaeth a sgiliau seiberddiogelwch y mae galw mawr amdanynt yn ogystal â chyfres gynhwysfawr o sgiliau mewn meysydd busnes allweddol.

Gradd MBA Seiberddiogelwch cyfan gwbl ar-lein y gellir ei hastudio yn unrhyw le ar unrhyw bryd

Mae’r radd MBA Seiberddiogelwch hon yn cael ei hastudio’n gyfan gwbl ar-lein a gellir ei hastudio a’i chwblhau o unrhyw le, heb fod angen ymweld â’r campws o gwbl. O ganlyniad i’r model dysgu ar-lein hyblyg, gellir astudio’r radd MBA Seiberddiogelwch ar unrhyw adeg, sy’n golygu y gallwch astudio o amgylch eich ymrwymiadau gwaith a theulu a pharhau i ennill cyflog wrth i chi ddysgu yn eich swydd bresennol.

Dysgu'r wybodaeth a'r sgiliau i roi mantais broffesiynol i chi

Mae’r rhaglen yn datblygu sgiliau busnes a seiberddiogelwch allweddol, gan gynnwys:

 • Technegau ar gyfer sicrhau technolegau busnes digidol
 • Dealltwriaeth o dechnolegau seiberddiogelwch
 • Cymhwyso mesurau a rheoliadau rheoli risg
 • Gweithredu Strategol
 • Sicrhau mewnwelediadau y gellir eu rhoi ar waith o wybodaeth fusnes
 • Sgiliau Cyfathrebu
 • Cyflawni newid creadigol ac arloesedd
 • Methodoleg Ymchwil

Arwain y ffordd mewn addysgu a dysgu hyblyg

Mae mwy na hanner y myfyrwyr ym Mhrifysgol Wrecsam yn astudio’n rhan amser ac o ganlyniad mae gennym ni yn Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru gryn arbenigedd mewn dysgu hyblyg. Mae’r radd MBA Seiberddiogelwch hyblyg ar-lein hon yn eich galluogi i astudio ar eich cyflymder eich hun, o unrhyw le.

Gyda chwe dyddiad dechrau bob blwyddyn, gallwch ddechrau arni o fewn wythnosau. Mae yna opsiwn talu hyblyg i dalu dim ond £500 am bob modiwl 8 wythnos ac, i’r rhai sy’n gymwys, mae yna fenthyciadau ôl-raddedig gan y llywodraeth i dalu cost lawn y rhaglen.

Gradd MBA Seiberddiogelwch wedi'i datblygu ar gyfer llwyddiant ym marchnad gyflogaeth heddiw

Mae’r cwrs MBA Seiberddiogelwch hwn yn cael ei arwain gan ddiwydiant ac yn canolbwyntio ar yrfa, gan adlewyrchu diwylliant a chryfderau craidd Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru a Phrifysgol Wrecsam yn fwy eang. Mae ein cysylltiadau dwfn â chyflogwyr mawr wedi bwydo i gynnwys y rhaglen ac wedi helpu i lunio gradd MBA sy’n targedu yn benodol canlyniadau gyrfa gwella ar draws ystod eang o sectorau yn yr amgylchedd gwaith modern. Yr agwedd hon sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU o ran cyflogadwyedd myfyrwyr rhan amser.

Gofynion mynediad

 • Dylech fod wedi cwblhau neu ar fin cwblhau cwrs gradd israddedig mewn unrhyw bwnc gydag o leiaf gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth). Rydym hefyd yn derbyn gradd Meistr neu gyfwerth.
 • Dylech feddu ar o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith
 • Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ymgeiswyr sydd ddim yn meddu ar y cymwysterau hyn yn seiliedig ar o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith.
 • Os gwnaethoch ennill eich gradd israddedig y tu allan i’r DU, dylech wirio bod eich gradd yn gyfwerth â gradd 2:2.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch gallu iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:
  • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol heb unrhyw elfen yn is na 5.5
   • TOEFL isafswm cyffredinol o 83
   • PTE Academic isafswm cyffredinol o 58
   • Cambridge (CAE & CPE) cyfanswm cyffredinol o 176
  • Cymhwyster gradd cyfrwng Saesneg
  • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
  • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae cyrsiau MBA ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy. Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob sesiwn ddilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £6,000
Fesul modiwl 15 credyd £500

Modiwlau

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol megis Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd
 • Gostyngiad ffioedd o 10% i raddedigion o Brifysgol Wrecsam