Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Eich cwrs MBA Rheoli Gofal Iechyd 100% ar-lein

Dysgwch sut i lwyddo mewn Rheoli Gofal Iechyd gyda MBA cyfan gwbl ar-lein o'r brifysgol sy'n canolbwyntio ar yrfa

MBA Healthcare Management
Gwnewch gais erbyn: 17 Mehefin 2024
I ddechrau ar: 24 Mehefin 2024
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. MBA Rheoli Gofal Iechyd 100% Ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Ennill cyflog wrth ddysgu
 4. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 5. Cefnogaeth academaidd lawn

 

Cyflymwch eich gyrfa yn y sector gofal iechyd gyda chwrs MBA Rheoli Gofal Iechyd o Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru. Mae’r rhaglen MBA 100% ar-lein hon wedi’i chynllunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd uchelgeisiol ac arweinwyr sy’n dod i’r amlwg yn y maes gofal iechyd sydd eisiau symud ymlaen yn bellach ac yn gyflymach trwy ddatblygu eu dealltwriaeth a’u defnydd o reoli ac arweinyddiaeth.

Rhaglen MBA ar-lein hyblyg ac unigryw, mae’n arfogi myfyrwyr yn benodol â’r offer, y cysyniadau a’r technegau ymarferol i lwyddo mewn swyddi arwain yn y sector gofal iechyd. Yn ogystal, mae’n darparu dealltwriaeth eang, gynhwysfawr o fusnes – yn archwilio disgyblaethau busnes allweddol gan gynnwys strategaeth, rheoli adnoddau dynol a marchnata.

Arwain a llwyddo yn y maes rheoli gofal iechyd

Mae’r radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) – Rheoli Gofal Iechyd, hon sydd wedi’i theilwra’n ofalus, yn rhoi cyfle i weithwyr proffesiynol prysur gyflymu eu trywydd tuag at swyddi arwain uwch yn y proffesiwn gofal iechyd trwy eu galluogi i astudio yn gyfan gwbl ar-lein, unrhyw bryd, unrhyw le, wrth eu pwysau eu hunain. Ni fydd y cwrs yn tarfu ar eu gyrfa, felly gallant ennill cyflog wrth ddysgu.

Mae’r rhaglen yn datblygu’r sgiliau allweddol sydd eu hangen ar arweinwyr gofal iechyd, gan gynnwys:

 • Cysyniadu arweinyddiaeth yn y sector gofal iechyd
 • Heriau a datrysiadau arweinyddiaeth sy’n benodol i ofal iechyd
 • Ymarfer broffesiynol a gweithredu strategol mewn gofal iechyd
 • Rheoli perfformiad yn effeithiol
 • Newid creadigol ac arloesedd
 • Sgiliau Cyfathrebu

Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg

Mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio rhan amser, felly mae gennym arbenigedd sylweddol mewn astudio hyblyg. Mae’r cwrs MBA Rheoli Gofal Iechyd cyfan gwbl ar-lein hwn wedi’i gynllunio i fod yn hyblyg er mwyn eich galluogi i astudio ar eich cyflymder eich hun, ac ar eich telerau chi. Gyda chwe dyddiad dechrau bob blwyddyn, gallwch ddechrau astudio o fewn wythnosau. Mae yna opsiynau talu hyblyg a benthyciadau ôl-raddedig gan y llywodraeth i dalu am gost lawn y rhaglen, i’r rheiny sy’n gymwys.

MBA Rheoli Gofal Iechyd sy'n canolbwyntio ar yrfa, ar gyfer y byd gwaith modern

Mae’r cwrs MBA Rheoli Gofal Iechyd hwn yn cael ei arwain gan ddiwydiant ac yn canolbwyntio ar yrfa, gan adlewyrchu diwylliant a gallu Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru yn benodol a Phrifysgol Wrecsam yn fwy eang. Mae ein perthynas ddofn â chyflogwyr mawr wedi bwydo i mewn i gynnwys y rhaglen ac wedi helpu i lunio cwrs MBA sydd wedi’i adeiladu ar gyfer gwella gyrfa ar draws ystod eang o sectorau yn yr amgylchedd gwaith modern. Yr agwedd hon sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU o ran cyflogadwyedd myfyrwyr rhan amser.

Gofynion mynediad

 • Dylech fod wedi cwblhau neu ar fin cwblhau cwrs gradd israddedig mewn unrhyw bwnc gydag o leiaf gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth). Rydym hefyd yn derbyn gradd Meistr neu gyfwerth.
 • Dylech feddu ar o leiaf 2 flynedd o brofiad gwaith
 • Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ymgeiswyr sydd ddim yn meddu ar y cymwysterau hyn yn seiliedig ar o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith.
 • Os gwnaethoch ennill eich gradd israddedig y tu allan i’r DU, dylech wirio bod eich gradd yn gyfwerth â gradd 2:2.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch gallu iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:
  • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol heb unrhyw elfen yn is na 5.5
   • TOEFL isafswm cyffredinol o 83
   • PTE Academic isafswm cyffredinol o 58
   • Cambridge (CAE & CPE) cyfanswm cyffredinol o 176
  • Cymhwyster gradd cyfrwng Saesneg
  • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
  • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae cyrsiau MBA ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy, gan arbed amser ac arian. Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob sesiwn ddilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £6,000
Fesul modiwl 15 credyd £500

Modiwlau

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol megis Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd
 • Diwylliant cynhwysol sy’n croesawu myfyrwyr o bob cefndir – Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall
 • Gostyngiad ffioedd o 10% i raddedigion o Brifysgol Wrecsam