Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
Cwrs MA Addysg 100% ar-lein

Y ffordd ddoethach o Lwyddo yn y proffesiwn addysg. Cwrs Meistr mewn addysg ar-lein sy'n canolbwyntio ar yrfa am £6,000

Classmates Drawing Together
Gwnewch gais erbyn: 17 Mehefin 2024
I ddechrau ar: 24 Mehefin 2024
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. Gradd Meistr 100% ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Bydd profiad gwaith yn cael ei ystyried ar gyfer mynediad
 4. Ennill cyflog wrth ddysgu
 5. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 6. Cefnogaeth academaidd lawn

Cyfuno theori ac ymarfer yw'r allwedd at lwyddiant i weithwyr proffesiynol addysg

Cydnabyddir yn eang bod gweithio fel gweithiwr proffesiynol addysg ymhlith y galwedigaethau mwyaf buddiol yn y byd. Mae addysg yn newid bywydau, yn trawsnewid gyrfaoedd ac yn cadw’r economi fyd-eang i fynd.

Mae angen sgiliau, gwybodaeth ac ymroddiad i lwyddo yn y maes hwn. I fod yn addysgwr effeithiol ac i gyflawni eich amcanion gyrfa yn y maes hwn, mae cyfuno profiad ymarferol gyda gwybodaeth ddamcaniaethol a datblygiad personol parhaus yn hynod bwysig.

Cwrs Meistr ar-lein wedi'i ddylunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol addysg

Mae’r radd Addysg Cyfan Gwbl Ar-lein hon gan Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’i chreu’n benodol ar gyfer athrawon, hyfforddwyr, tiwtoriaid a gweithwyr proffesiynol addysg o bob cefndir. Mae’n eich galluogi chi i atgyfnerthu eich profiad gwaith ymarferol gyda’r theori, yr offer a’r technegau fydd yn eich helpu chi i sicrhau llwyddiant gyrfaol fel ymarferydd addysgol.

Mae ein cwrs MA Addysg ar-lein wedi’i ddylunio i ddarparu cynnwys a chyd-destun sy’n uniongyrchol berthnasol i waith gweithwyr proffesiynol yn y byd addysg mewn ystod eang o osodiadau, gan gynnwys ysgolion, colegau, prifysgolion a sefydliadau’r sector cyhoeddus.

Dysgu ar-lein hyblyg yn rhoi'r rhyddid i chi weithio ac astudio

Mae’r rhaglen MA Addysg yn gwbl hyblyg ac yn dilyn model dysgu anghydamserol. Gallwch astudio ar unrhyw adeg, sy’n golygu nad oes rhaid i fywyd a gwaith darfu ar eich astudiaethau gradd Meistr. Gan fod yr holl gynnwys academaidd yn cael ei gyflwyno’n gyfan gwbl ar-lein, nid oes angen ymweld â’r campws a gallwch astudio o unrhyw le yn y byd. Mae posibl astudio ar ystod o ddyfeisiau symudol a bwrdd gwaith ac mae’r rhaglen Meistr ei hun yn cael ei chyflwyno mewn amgylchedd ar-lein wedi’i saernïo’n ofalus sy’n gydweithredol ac yn gefnogol.

Y cynnwys a’r cyflwyniad hwn sy’n canolbwyntio ar yrfa sy’n gwneud y rhaglen MA mewn Addysg ar-lein hon yn wahanol, gan ei gwneud yn opsiwn craff i weithwyr addysg proffesiynol sydd am ddod yn fwy effeithiol fel addysgwyr ac yn fwy llwyddiannus yn eu gyrfaoedd.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Mae holl gynnwys ac aseiniadau’r cwrs yn gysylltiedig â gwaith, gan eich galluogi i ystyried y damcaniaethau creiddiol diweddaraf sy’n gysylltiedig â’ch gwaith. Mae’r MA Addysg yn herio ac yn ehangu meddwl, yn dyfnhau dealltwriaeth a gwybodaeth o gynnwys a sylfeini damcaniaethol y maes ac yn annog myfyrio beirniadol ynghylch ymarfer.

Mae’n cynnwys elfennau sylfaenol o theori ac ymarfer addysgol, gan gynnwys:

 • Ymarfer Beirniadol a Myfyriol
 • Technolegau Dysgu
 • Mentora a Hyfforddi
 • Addysgeg Feirniadol ac Ymarfer Gwrth-ormesol
 • Meddwl yn Feirniadol, Rhesymu a Dadlau
 • Cynllunio, Asesiad ac Adborth

Mae yna hefyd brosiect ymchwil 30 credyd ar ddiwedd y rhaglen lle bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gymhwyso theori i ymchwil yn seiliedig ar ymarfer.

Arbenigwyr dysgu Ar-lein

Mae Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru yn rhan o Brifysgol Wrecsam Wrecsam, sydd yn y sefyllfa unigryw o gael hanner ei myfyrwyr yn astudio’n rhan amser. Mae hyn yn rhoi arbenigedd blaenllaw i’r ysgol reoli mewn hyfforddi a dysgu hyblyg. Mae dyluniad y rhaglen yn sicrhau hyblygrwydd llwyr ac yn galluogi myfyrwyr i ddysgu ar eu tempo eu hunain, ar eu telerau eu hunain. Golyga chwe dyddiad dechrau’r flwyddyn ei bod hi’n bosibl dechrau astudio o fewn wythnosau, ac mae yna opsiwn i dalu fesul modiwl, sy’n golygu dim costau sylweddol ymlaen llaw. Ar gyfer myfyrwyr sydd wedi’u lleoli yn y DU a’r UE, mae benthyciadau ôl-raddedig ar gael (yn amodol ar gymhwysedd) i dalu cost lawn y rhaglen.

Cwrs Meistr addysg ar-lein sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau gyrfa

Yn Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru, rydym yn falch o gael cysylltiadau dwfn a pharhaus gyda chyflogwyr mawr. Y ffaith ein bod yn defnyddio’r cysylltiadau hyn i helpu i lywio a siapio ein cynnwys academaidd sy’n sicrhau bod ein rhaglenni’n canolbwyntio ar ddiwydiant a gyrfa. Dyluniwyd y cwrs Meistr hwn i helpu gweithwyr proffesiynol addysg i lwyddo yn eu gyrfaoedd mewn amrywiaeth o wahanol gyd-destunau. Yr agwedd hon sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd myfyrwyr rhan amser.

Gofynion mynediad

 • Dylech fod wedi cwblhau neu ar fin cwblhau cwrs gradd israddedig mewn unrhyw bwnc gydag o leiaf gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth). Rydym hefyd yn derbyn gradd Meistr neu gyfwerth.
 • Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ymgeiswyr sydd ddim yn meddu ar y cymwysterau hyn yn seiliedig ar o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith perthnasol.
 • Os gwnaethoch ennill eich gradd israddedig y tu allan i’r DU, dylech wirio bod eich gradd yn gyfwerth â gradd 2:2.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:
  • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol heb unrhyw elfen yn is na 5.5
  • TOEFL gydag isafswm cyffredinol o 60
  • PTE Academic isafswm cyffredinol o 50
  • Cambridge (CAE & CPE) gyda sgôr gyffredinol o 169 ac isafswm sgôr o 162 mewn Gwrando, Darllen, Ysgrifennu a Siarad.
  • Cymhwyster gradd a addysgwyd trwy gyfrwng y Saesneg
  • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
  • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae cyrsiau MA ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy, gan arbed amser ac arian. Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob sesiwn ddilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £6,000
Fesul modiwl 15 credyd £500

Modiwlau

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Yr adran addysg ar y brig yng Nghymru o ran boddhad myfyrwyr (Complete University Guide 2017)
 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol megis Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd
 • Gostyngiad ffioedd o 10% i raddedigion o Brifysgol Wrecsam