Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru
MA Addysg gydag Arweinyddiaeth Cyfan gwbl ar-lein

Y ffordd ddoethach o baratoi eich Hun ar gyfer arweinyddiaeth mewn addysg cwrs Meistr mewn arweinyddiaeth addysgol ar-lein sy'n canolbwyntio ar yrfa am £6,000

prog-ma-educationwithleadership
Gwnewch gais erbyn: 17 Mehefin 2024
I ddechrau ar: 24 Mehefin 2024
 • 180 credyd
 • 2 flynedd yn rhan-amser
 • £6,000

Manteision allweddol

 1. Gradd Meistr 100% ar-lein o fewn 24 mis
 2. Astudio unrhyw bryd, yn unrhyw le, ar unrhyw ddyfais
 3. Bydd profiad gwaith yn cael ei ystyried ar gyfer mynediad
 4. Ennill cyflog wrth ddysgu
 5. Cyfanswm ffioedd o £6,000, opsiwn i dalu fesul modiwl
 6. Cefnogaeth academaidd lawn

Mae arweinwyr addysgol angen sgiliau amrywiol i lwyddo

Gall arweinwyr addysgol da gael effaith enfawr ar sefydliadau addysgol, myfyrwyr a chymdeithas yn gyffredinol. Gall arweinwyr llwyddiannus ym myd addysg feithrin a chynnal diwylliant o waith caled a llwyddiant trwy sgiliau a rhinweddau gan gynnwys arweinyddiaeth drawsnewidiol a’r gallu i reoli’r llif o gyfalaf dynol yn effeithiol.

Er mwyn cyflawni hyn, mae angen i arweinwyr effeithiol ym myd addysg allu cyfuno dealltwriaeth ddofn o theori ac ymarfer addysgol gyda phrofiad damcaniaethol ac ymarferol o reoli pobl a rhanddeiliaid yn y cyd-destun addysgol.

Cwrs Meistr ar-lein wedi'i ddylunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol addysg

Mae’r radd MA Addysg ac Arweinyddiaeth cyfan gwbl ar-lein hon o Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’i chreu’n benodol ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol prysur o bob cefndir, ar draws diwydiannau a sectorau. Mae’n eich galluogi chi i atgyfnerthu eich profiad gwaith ymarferol gyda’r theori, yr offer a’r technegau addysg ac arweinyddiaeth fydd yn eich helpu chi i sicrhau llwyddiant gyrfaol fel arweinydd addysgol.

Mae’r MA Addysg gydag Arweinyddiaeth ar-lein yn rhoi cyfle i weithwyr proffesiynol archwilio effaith a dylanwadau arweinyddiaeth addysgol. Byddant yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o sut y gall datblygiadau polisi, gwerthoedd, newid sefydliadol, partneriaethau a chydweithio effeithio ar brofiadau staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid yn y sefydliad.

Rhaglen ar-lein ystyriol o yrfa

Mae’r cwrs Meistr mewn Addysg gydag Arweinyddiaeth ar-lein hwn wedi’i greu’n benodol i gyd-fynd â bywydau prysur darpar arweinwyr ac arweinwyr presennol uchelgeisiol ym myd addysg. Mae’r model dysgu hyblyg yn anghydamserol, sy’n golygu y gall myfyrwyr astudio ar unrhyw adeg ac y gallant gwblhau eu cwrs Meistr heb orfod cyfaddawdu ar eu hymrwymiadau gwaith a theulu. Cyflwynir y rhaglen yn gyfan gwbl ar-lein a gellir ei chwblhau yn unrhyw le yn y byd – nid oes angen i fyfyrwyr ymweld â’r campws o gwbl. Gellir astudio cynnwys y rhaglen ar ystod o ddyfeisiau bwrdd gwaith a symudol a gallwch astudio gartref, yn ystod eich egwyl ginio neu hyd yn oed ar eich taith yn ôl ac ymlaen i’r gwaith.

Y cynnwys a’r cyflwyniad hwn sy’n canolbwyntio ar yrfa sy’n gwneud y rhaglen MA Addysg gydag Arweinyddiaeth ar-lein hon yn wahanol, gan ei gwneud yn opsiwn craff i weithwyr addysg proffesiynol sydd am ddod yn fwy effeithiol fel addysgwyr ac yn fwy llwyddiannus yn eu gyrfaoedd.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Trwy ymgysylltu â thestunau a dogfennau polisi cyfredol (yn cyd-fynd â’r wlad rydych yn astudio ynddi), bydd myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth drylwyr o faterion a damcaniaethau cyfoes. Bydd gwybodaeth a dealltwriaeth o themâu a materion allweddol ym maes arweinyddiaeth a rheolaeth addysgol yn cynnwys damcaniaethau, gwerthoedd, arwain newid a strategaeth, partneriaethau a chydweithio.

Mae’n ymdrin ag elfennau sylfaenol theori ac ymarfer addysg ac arweinyddiaeth, gan gynnwys:

 • Arwain a Rheoli Gweithwyr Proffesiynol
 • Technolegau Dysgu
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Addysg
 • Ymarfer Beirniadol a Myfyriol mewn Addysg
 • Mentora a Hyfforddi
 • Addysgeg Feirniadol ac Ymarfer Gwrth-ormesol

Mae yna hefyd brosiect ymchwil 30 credyd ar ddiwedd y rhaglen lle bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gymhwyso theori i ymchwil yn seiliedig ar ymarfer.

Darparwyr profiadol o addysg hyblyg

Gan fod mwy na hanner myfyrwyr Prifysgol Wrecsam Wrecsam yn astudio’n rhan amser rydym ni yn Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi datblygu profiad, gwybodaeth ac arbenigedd mor sylweddol o ran cyflwyno dysgu hyblyg. Mae popeth am y rhaglen Meistr hon wedi’i gynllunio i fod yn hyblyg – o’r chwe dyddiad dechrau’r flwyddyn sy’n galluogi ymgeiswyr i ddechrau o fewn wythnosau, i’r opsiynau talu hyblyg sy’n caniatáu talu fesul modiwl, gan osgoi costau mawr ymlaen llaw. I’r rhai sy’n gymwys, mae benthyciadau ôl-raddedig y llywodraeth ar gael hefyd i dalu am gost lawn astudio.

Rhaglen Meistr addysg ar-lein sy'n paratoi myfyrwyr ar gyfer arweinyddiaeth yn y byd go Iawn

Mae’r MA mewn Addysg gydag Arweinyddiaeth yn canolbwyntio ar baratoi ac arfogi darpar arweinwyr ac arweinwyr presennol uchelgeisiol ar gyfer yr heriau ymarferol y byddant yn eu hwynebu mewn rolau addysg yn unrhyw sector. Mae cysylltiadau cryf Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru â chyflogwyr a darparwyr addysg wedi bwydo i’r cynnwys academaidd ac wedi sicrhau bod hon yn rhaglen Meistr sy’n cael ei harwain gan ddiwydiant ac sy’n canolbwyntio ar yrfa. O’r cyflwyniad i’r cynnwys, mae wedi’i chynllunio i baratoi arweinwyr addysg ar gyfer llwyddiant gyrfaol. Y diwylliant a’r agwedd hon at y byd academaidd sydd wedi sicrhau ein lle ymhlith y 10 prifysgol orau yn y DU ar gyfer myfyrwyr rhan amser.

Gofynion mynediad

 • Dylech fod wedi cwblhau neu ar fin cwblhau cwrs gradd israddedig mewn unrhyw bwnc gydag o leiaf gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth). Rydym hefyd yn derbyn gradd Meistr neu gyfwerth.
 • Efallai y byddwn hefyd yn derbyn ymgeiswyr sydd ddim yn meddu ar y cymwysterau hyn yn seiliedig ar o leiaf dwy flynedd o brofiad gwaith perthnasol.
 • Os gwnaethoch ennill eich gradd israddedig y tu allan i’r DU, dylech wirio bod eich gradd yn gyfwerth â gradd 2:2.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, efallai y bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau iaith Saesneg. Rydym yn derbyn:
  • IELTS ar 6.0 yn gyffredinol heb unrhyw elfen yn is na 5.5
  • TOEFL gydag isafswm cyffredinol o 60
  • PTE Academic isafswm cyffredinol o 50
  • Cambridge (CAE & CPE) gyda sgôr gyffredinol o 169 ac isafswm sgôr o 162 mewn Gwrando, Darllen, Ysgrifennu a Siarad.
  • Cymhwyster gradd a addysgwyd trwy gyfrwng y Saesneg
  • Tystiolaeth eich bod yn gweithio i gwmni lle defnyddir Saesneg fel y brif iaith gwaith
  • Cymwysterau ysgol uwchradd mewn Saesneg

Ffioedd

Mae cyrsiau MA ar-lein Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru wedi’u cynllunio i fod yn fforddiadwy, gan arbed amser ac arian. Cyfrifir ffioedd dysgu yn seiliedig ar bob modiwl wyth wythnos. Gallwch gofrestru ar gyfer a thalu am bob sesiwn ddilynol wrth i’ch astudiaethau symud ymlaen. Derbynnir taliad trwy’r porth myfyrwyr ar-lein a rhaid i fyfyrwyr dalu erbyn y dyddiad talu.

Cyfanswm Ffioedd y Rhaglen £6,000
Fesul modiwl 15 credyd £500

Modiwlau

Dewiswch Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

 • Yr adran addysg ar y brig yng Nghymru o ran boddhad myfyrwyr (Complete University Guide 2017)
 • Ymhlith y 10 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd o ran graddedigion yn y DU sy’n astudio graddau cyntaf rhan amser (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Roedd 99.1% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach o fewn 6 mis o gwblhau eu hastudiaethau (Ffynhonnell: HESA PI E1b 2015/16)
 • Rhaglenni wedi’u gwirio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), wedi’u harwain gan y diwydiant, sy’n ymgorffori gwybodaeth ddofn ac arbenigedd ein partneriaid sy’n gyflogwyr ac wedi’u teilwra i anghenion y farchnad swyddi modern
 • Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr mawr lleol a rhanbarthol megis Toyota, Kellogg’s, Brother Industries a’r BBC
 • Arbenigwyr mewn dysgu hyblyg – mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio’n rhan amser
 • Tîm Llwyddiant Myfyrwyr Ymroddedig yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd – o gofrestru’r holl ffordd at raddio
 • Prifysgol ryngwladol o sawl diwylliant
 • Rhaglenni sy’n addas ar gyfer ystod eang o gefndiroedd academaidd
 • Gostyngiad ffioedd o 10% i raddedigion o Brifysgol Wrecsam