Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Beth yw asesiad seicometrig?

Postiwyd ar: Ebrill 24, 2023
gan
Girl sitting at computer taking an IQ test

Mae asesiad seicometrig yn archwiliad seicoleg a ddefnyddir i fesur nodweddion personol unigolyn. Trwy brofion, mesuriadau, asesiadau, graddfeydd, graffiau a gweithgareddau arbenigol, gellir defnyddio seicometrig i asesu’r canlynol yn wrthrychol:

 • Arddull ymddygiadol.
 • Deallusrwydd a gwybodaeth.
 • Personoliaeth a nodweddion.
 • Credoau.
 • Agweddau.
 • Cyflawniadau addysgol ac academaidd.
 • Mewnblygiad .
 • Galluedd meddyliol.

Er bod asesiadau seicometrig wedi’u datblygu i ddechrau ar gyfer senarios seicolegol ac addysgol, heddiw fe’u defnyddir amlaf gan gyflogwyr ac unigolion sy’n recriwtio i bennu’r ymgeiswyr mwyaf addas ar gyfer swyddi gwag.

Beth yw’r gwahanol fathau o brofion seicometrig?

Profion addasrwydd

Mae profion addasrwydd yn mesur deallusrwydd, rhesymu rhesymegol, a galluoedd gwybyddol unigolyn, yn ogystal â’i allu i gyflawni tasgau penodol, yn erbyn llinell sylfaen safonol.

Gall profion addasrwydd gynnwys:

 • Profion rhesymu llafar, sy’n asesu gallu unigolyn i ddeall cysyniadau a gwybodaeth a fynegir trwy iaith, a thynnu ystyr o destun.
 • Profion rhesymu diagramatig, a elwir hefyd yn brofion rhesymu haniaethol neu brofion rhesymu anwythol, sy’n asesu rhesymu rhesymegol unigolyn a’i allu i ddatrys problemau cymhleth.
 • Profion gwirio gwallau, sy’n asesu gallu unigolyn i ddod o hyd i wallau mewn testun neu setiau data.
 • Profion rhesymu rhifiadol, sy’n asesu sgiliau mathemategol unigolyn.
 • Profion rhesymu gofodol, sy’n asesu ymwybyddiaeth a galluoedd gofodol unigolyn, gwerthuso a yw’n gallu trin gwrthrychau 2D a 3D, delweddu symudiad a newid, a sylwi ar batrymau rhwng siapiau.
 • Profion cyfathrebu ysgrifenedig, sy’n asesu gallu unigolyn i gyfathrebu’n effeithiol gan ddefnyddio iaith ysgrifenedig. Bydd hefyd yn profi eu sillafu, gramadeg ac atalnodi.
 • Profion barn am y sefyllfa, sy’n amlinellu senario ac yna’n asesu sut y byddai unigolyn yn gweithredu yn y sefyllfa benodol honno.

Yn nodweddiadol, cynhelir profion addasrwydd o dan amodau arholiad wedi’u hamseru, gydag atebion amlddewis.

Profion personoliaeth

Nid yw profi personoliaeth yn fater o atebion cywir nac anghywir. Yn lle hynny, mae’n offeryn i asesu pa fath o nodweddion cymeriad sydd gan unigolyn, ac i ragweld pa mor dda y gallai rhywun ffitio i mewn i fusnes neu sefydliad a’i ddiwylliant cwmni. Mae’r profion hyn yn archwilio gwerthoedd, cymhellion a diddordebau unigolyn, ac yn dadansoddi emosiynau, ymddygiadau a pherthnasoedd mewn gwahanol gyd-destunau a sefyllfaoedd.

Mae asesiadau personoliaeth ac offer asesu cyffredin yn cynnwys:

 • Dangosydd Math Myers-Briggs (MBTI) . Prawf Myers-Briggs yw un o’r profion personoliaeth fwyaf adnabyddus. Ar ôl cwblhau un o holiaduron personoliaeth Myers-Briggs sy’n helpu i nodi sut mae unigolyn yn canfod y byd ac yn gwneud penderfyniadau, mae’r unigolyn yn cael ei roi mewn un o 16 grŵp personoliaeth.
 • Holiadur Personoliaeth Galwedigaethol (OPQ ac OPQ32) . Mae’r Holiadur Personoliaeth Alwedigaethol yn helpu i bennu a yw personoliaeth unigolyn yn cyd-fynd â swydd benodol. Mae’n gwneud hyn trwy fesur arddull eu hymddygiad yn y gwaith, sut y byddent yn ffitio i mewn i amgylcheddau gwaith penodol, sut maent yn gweithio gyda phobl eraill, sut brofiad yw eu sgiliau gwneud penderfyniadau, a sut maent yn ymdopi â gwahanol ofynion. Defnyddir yr OPQ32 yn arbennig o fewn sefydliadau i gynorthwyo gyda datblygiad, adeiladu tîm, cynllunio olyniaeth, a newid sefydliadol.
 • Rhestr Personoliaeth Amlffasig Minnesota (MMPI). Mae Rhestr Personoliaeth Amlffasig Minnesota yn asesu nodweddion Personoliaeth a seicopatholeg i wneud diagnosis a thrin anhwylderau meddwl.
 • Model Pum Ffactor. Mae’r Model Pum Ffactor, a elwir hefyd yn 5 Mawr, yn brawf nodweddion personoliaeth sy’n awgrymu bod pum grŵp mawr ar gyfer nodweddion personoliaeth. Y rhain yw: bod yn agored i brofiad, cydwybodolrwydd, allblygedd, dymunoldeb, a niwrotiaeth .
 • Rhestr Personoliaeth a Ffafriaeth (PAPI) . Defnyddir profion Rhestr Personoliaeth a Ffafriaeth i ddatgelu’r nodweddion personoliaeth, yr ymddygiadau a’r hoffterau a all effeithio ar addasrwydd unigolyn ar gyfer swydd neu weithle penodol.

Beth yw manteision asesiadau seicometrig?

Mae asesiadau seicometrig yn brofion hawdd – ac yn aml cyflym – sy’n gallu datgelu llawer am unigolyn. Trwy brofion addasrwydd, personoliaeth a gallu, gall cyflogwyr, addysgwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol gael mewnwelediad gwerthfawr i ddeallusrwydd, cymhwysedd, ac iechyd meddwl unigolyn yn ogystal â’u hymddygiad a’u cymhellion.

O ran recriwtio, mae’r asesiadau hyn yn hynod bwysig wrth benderfynu a yw ymgeisydd am swydd yn addas ar gyfer rôl yn ystod y broses ymgeisio a’r broses ddethol. Mewn gwirionedd, yn ôl LinkedIn , mae yna nifer o fanteision i ddefnyddio asesiadau seicometrig, gan gynnwys:

 • Arbedion cost . Mae asesiadau seicometrig yn gost-effeithiol i’w cynnal, a gallant hefyd leihau costau a gynhyrchir gan berfformiad gwael gweithwyr a throsiant staff.
 • Gwrthrychedd. Mae asesiadau seicometrig yn ddiduedd.
 • Effeithlonrwydd. Gall asesiadau seicometrig arbed llawer iawn o amser yn y broses recriwtio.

Yn ogystal â chynorthwyo penderfyniadau o ran penodi, gall sefydliadau hefyd ddefnyddio profion seicometrig ar gyfer hyfforddi, cynllunio gyrfa, gweithgareddau datblygu tîm, a mesur perfformiad swydd ar gyfer staff presennol.

Cynnal asesiad seicometrig: pethau y dylech wybod

Wrth ddatblygu neu gynnal asesiad seicometrig, mae yna ychydig o ffyrdd i helpu i sicrhau llwyddiant yr ymarfer:

 • Deall pwrpas yr asesiad. A yw’n cael ei ddefnyddio i fesur a yw personoliaeth yn gydnaws â rôl swydd benodol? A yw’n cael ei ddefnyddio i bennu a oes gan unigolyn y set sgiliau angenrheidiol ar gyfer rôl? Dylai pwrpas yr asesiad bennu pa fath o asesiad a ddefnyddir.
 • Ffactor yn y mesurau diogelu yn erbyn twyllo. Yn aml, cynhelir asesiadau seicometrig ar-lein, sy’n agor y drws i’r posibilrwydd o dwyllo yn ystod yr arholiad. Mae’n bwysig paratoi ar gyfer y posibilrwydd hwn, a lleihau’r risg y bydd yn digwydd.
 • Adolygu canlyniadau profion ochr yn ochr â gwybodaeth a data arall. Yn enwedig wrth recriwtio, mae’n bwysig cofio nad yw asesiadau seicometrig yn wyddoniaeth berffaith, ac na fyddant byth yn darparu canlyniadau 100% cywir. Mae hyn yn golygu ei bod yn hanfodol edrych ar ddata asesu, sgoriau profion, a chanrannau arholiadau ochr yn ochr ag ymatebion cyfweliad, CV, a llythyrau eglurhaol.

Derbyn asesiad seicometrig: pethau y dylech chi wybod

Beth i’w ddisgwyl o asesiad seicometrig

Gall asesiadau seicometrig amrywio – er enghraifft, gellir cynnal un gartref ar-lein, tra gellir cwblhau un arall mewn ystafell gyda grŵp o bobl mewn canolfan asesu. Mae yna ychydig o bethau cyffredin, serch hynny. Mae asesiadau fel arfer yn gyflym, ac yn aml yn cynnwys cwestiynau gydag atebion amlddewis.

Sut i baratoi ar gyfer asesiad seicometrig

O ran asesiadau seicometrig sy’n canolbwyntio ar bersonoliaeth, nid oes atebion cywir nac anghywir, felly nid oes angen paratoi. Os ydych chi’n cwblhau asesiad seicometrig sy’n canolbwyntio ar allu, gall deall pa feysydd yr ymdrinnir â nhw fod o gymorth. Er enghraifft, os bydd y prawf addasrwydd yn canolbwyntio ar rifedd, mae cwestiynau ymarfer a phrofion ymarfer ar gael ar-lein a all helpu.

Mae’r meysydd paratoi pwysicaf, fodd bynnag, yn helpu i roi hwb i hyder yn ogystal â chysur â’r fformat asesu. Mae hyn yn golygu cael yr offer cywir – fel cyfrifiadur gyda mynediad i’r rhyngrwyd – a chymryd camau i leihau nerfau, fel ymarferion anadlu dwfn a chael man tawel i ateb cwestiynau.

Pa mor hir mae asesiad seicometrig yn ei gymryd?

Yn dibynnu ar y math o brawf, gall asesiad seicometrig gymryd rhwng pum munud a hanner awr, ac fel arfer ni fydd yn fwy na’r terfyn amser o 30 munud.

Trowch eich angerdd am seicoleg yn fantais yrfaol

Dysgwch seicoleg ddynol a sut i’w chymhwyso’n effeithiol yn y gweithle gyda’r radd MSc Seicoleg 100% ar-lein yn Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru, rhan o Brifysgol Wrecsam.

Mae’r rhaglen meistr hyblyg hon yn cynnwys modiwl Asesiadau mewn Seicoleg, felly byddwch yn cael trosolwg o’r gwahanol ddulliau o gasglu gwybodaeth gan ddefnyddio asesiadau clinigol a seicometrig. Byddwch hefyd yn dod i ddeall rôl a swyddogaeth asesiadau seicolegol ar draws lleoliadau cymhwysol, ac yn dysgu sut i werthuso dibynadwyedd a dilysrwydd mesur penodol i ddehongli data a gynhyrchir gan yr asesiadau hyn.