Ysgol Reolaeth Gogledd Cymru

Am gychwyn eich busnes? Gwyrdd yw’r lliw i chi fwrw ati

Postiwyd ar: Ebrill 1, 2020
gan
Start-ups? It’s green for go

Mae bod yn fusnes gwyrdd yn bwysig iawn yn y byd heddiw. Waeth beth fo’r diwydiant, bae gan berchnogion busnes gyfrifoldeb cynyddol i fod yn gyfeillgar i’r amgylchedd, a lleihau eu hôl troed carbon. Wrth i fwy a mwy o gwmnïau weld pwysigrwydd cyfyngu ar eu hôl troed eco, mae tueddiadau busnes gwyrdd yn cynyddu.

Yn ôl Gwobrau Busnes Ewropeaidd, mae graddfa busnesau newydd sy’n cychwyn yn y DU dair gwaith yn gynt nag yn yr Unol Daleithiau. Rydym yn entrepreneuraidd, arloesol, creadigol – ac yn mynd gwyrddio. Mae rhai wedi pobi syniadau busnes gwyrdd i’w cymhellion elw, tra bod eraill yn gweithio tuag at leihau eu hôl-troed eco. Hyd yn oed wrth wneud hynny, nid yw’n uniongyrchol ynghlwm â’u cenhadaeth. Yn y broses y maent yn cyflwyno’r ffordd ar gyfer mentrau busnes cynaliadwy o bob math.

Dyma bum ffordd mae busnesau cychwynnol y DU yn gwyrddio.

 1. Maent yn lleihau gwastraff.
  O bryd i’w gilydd, nid yw busnesau cychwynnol yn dechrau gydag ethos amgylcheddol ond yn gweithio tuag at leihau eu hôl troed eco dros amser. Dro arall, mae busnesau yn egino yn benodol oherwydd yr angen am atebion mwy cynaliadwy i ddiwydiant. Er enghraifft, gydag tua 88 millwn tunnel o fwyd yn cael ei wastraffu bob blwyddyn yn y DU, mae’r cwmni sy’n cychwyn Design by Sol a greodd y Bump Mark. Wrth yn syml, deimlo label sy’n cynnwys ‘gel’ arbennig, gallwch wybod ar unwaith os yw’n ddiogel i’w fwyta, beth bynnag fo’r cyfarwyddyd ‘gwerthu-erbyn-y dyddiad’. Yn y cyfamser, mae cwmni cychwynnol y DU Adaptavate.com wedi creu bwrdd plaster o wastraff amaethyddol, ac, yn wahanol i fwrdd plaster arferol, sy’n wastraff peryglus, mae modd compostio Breathaboard.
 2. Maent yn hyrwyddo ynni cynaliadwy
  Y defnydd o ynni sy’n cynyddu’n aruthrol yw un o’r draeniau mwyaf ar adnoddau naturiol. Unwaith, fe’i hystyriwyd yn fuddsoddiad niche a pheryglus o bosibl. Bellach, mae technoleg ynni glân yn gyfle enfawr i fusnesau, yn priodi byd busnesau sy’n cychwyn ym Mhrydain gyda diwydiant ynni sydd wedi hen sefydlu. Yn achos busnesau technegol yn cychwyn cynhyrchu ynni gân, mae hyn yn gyfle gwych i greu systemau newydd i bweru cartrefi, busnesau a cherbydau trydan a manteisio ar alw sy’n cynyddu. Un enghraifft yw Bulb Energy sy’n darparu 100% o ynni adnewyddadwy o eneraduron annibynnol ledled y DU. Cododd y busnes oedd yn cychwyn £60m y llynedd a chynyddodd nifer ei gwsmeriaid chwe gwaith. Mae’n bwriadu lansio toll hyblyg fyddai’n caniatáu i gwsmeriaid ddewis taliadau rhatach os ydynt yn osgoi oriau ynni brig rhwng pedwar a saith PM.
 3. Maent yn ffynonellu deunyddiau cynaliadwy
  Mae gwerthu unrhyw gynnyrch ffisegol mewn modd hanfodol yn gofyn am rywfaint o wacau adnoddau amgylcheddol. Mae’r broses gweithgynhyrchu yn golygu defnyddio llawer o ddŵr ac ynni, ac mae’r cludiant angenrheidiol i roi cynhyrchion mewn llongau yn rhyddhau nwyon tŷ gwydr i’r atmosffer. Gall buddsoddi mewn deunyddiau cynaliadwy wrthbwyso maint yr ôl-troed eco yma. Mae busnesau sy’n cychwyn yn ateb yr her drwy ddefnyddio deunyddiau organig, yn buddsoddi mewn ffermio cynaliadwy, ac yn defnyddio deunyddiau heb fod yn cynnwys gwenwyn.
 4. Maent yn lleihau eu defnydd o bapur
  Mae cynhyrchu papur yn gofyn am chwalu adnoddau naturiol (h.y. coed) yn ogystal â llawer iawn o ddŵr ac ynni. O’r herwydd, mae lleihau’r defnydd o bapur yn ffordd syml i fusnesau mewn unrhyw ddiwydiant ddod ychydig yn wyrddach. Mae llawer o gwmnïau sy’n cychwyn yn gweithio tuag at leihau eu defnydd o bapur eu hunain -yn ogystal â defnydd eu cwsmeriaid. Ac mae amrywiaeth fawr o fusnesau sy’n cychwyn yn gwneud hyn drwy ddefnyddio storfa yn y cwmwl, anfonebu digidol ac offer technegol eraill.
 5. Maent yn rhoi hwb i ffyrdd o fyw gwyrddach
  Mae rhai busnesau sy’n cychwyn wedi canfod cyfleoedd i ddefnyddio rhaglenni gwobrwyo defnyddwyr er lles yr amgylchedd, yn ogystal ag elw. Mae https://www.greenredeem.co.uk/ Greenredeem (yr enw blaenorol oedd Recyclebank) yn rhoi hwb i bobl weithredu yn wyrdd bob dydd. Gan ganolbwyntio ar yr amgylchedd ac ail-gylchu, gallwch ennill pwyntiau, talebau disgownt, a chwponau ‘arian o ffwrdd’. Mae apiau symudol hefyd ar gael felly gallwch ennill wrth i chi fynd.

Pa un bynnag y mae cynaliadwyedd ar flaen y gad i genhadaeth busnes, neu yn syml yn un o’i werthoedd, mae’n bosibl canfod ffyrdd creadigol i wyrddio bron mewn unrhyw ddiwydiant. Mae gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes unigryw Prifysgol Wrecsam Wrecsam wedi’i fwriadu ar gyfer pobl broffesiynol uchelgeisiol, sy’n dechrau busnes a all fod eisiau sefydlu eu busnes gwyrdd eu hunain, neu ddod â syniadau gwyrdd newydd i ystafell fwrdd busnesau sy’n bodoli eisoes.

Gyda chwricwlwm modern yn ymdrin â disgyblaethau busnes allweddol, yn cynnwys marchnata, cyllid, strategaeth a rheoli adnoddau dynol, bwriad y radd sydd ar-lein 100% yw galluogi myfyrwyr i astudio o gwmpas ymrwymiadau sy’n bodoli eisoes. Mae chwe dyddiad cychwyn y flwyddyn, dewisiadau talu hyblyg, a benthyciadau ôl-radd gan y llywodraeth i dalu costau llawn y rhaglen, i’r rheini sy’n gymwys.

Am fwy o wybodaeth, neu sut i ymgeisio, ewch at: https://online.wrexham.ac.uk/mba/